Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2018

(in duizenden euro's)

2018

2017

   

Nettoresultaat deelnemingen

3.219

23.478

Resultaat aandeel derden

1.286

-

Resultaat na belastingen uit eigen bedrijfsuitoefening

72

-1.941

Dotatie voorziening negatief eigen vermogen deelneming

-466

-2.494

Resultaat na belastingen

4.111

19.043