Financiële resultaten  

Bovemij maakt onderscheid in drie verschillende activiteiten, te weten verzekerings-, financierings- en data- & platformactiviteiten. In de gesegmenteerde balans en de gesegmenteerde winst-en-verliesrekening worden deze activiteiten elk als een segment weergegeven.

Negatief resultaat door fors hogere schadelast en extra schadevoorziening

Het nettoresultaat van Bovemij bedraagt € -15,6 miljoen in 2023 en ligt daarmee op een lager niveau dan in 2022 (€ 14,4 miljoen).

Het resultaat uit reguliere bedrijfsvoering bedraagt € -23,0 miljoen (2022: € 21,2 miljoen). Het resultaat uit operationele bedrijfsvoering staat aanhoudend onder druk door brede marktontwikkelingen, waaronder de hoge inflatie die zowel van invloed is op de materiële schadelast als op letselschades, een toename in diefstal van elektrische fietsen en hogere externe personeelskosten door krapte op de arbeidsmarkt. De inflatie raakt niet alleen de schadelast van het afgelopen boekjaar, maar ook schades die nog niet zijn afgehandeld en op de balans staan. Hierdoor was een extra eenmalige ophoging van de schadevoorziening met € 18 miljoen nodig.

Het resultaat voor belastingen van Bovemij is in 2023 € 19,3 miljoen positief beïnvloed door het resultaat uit beleggingen versus een negatief resultaat uit beleggingen van € -34,2 miljoen in 2022. Het resultaat is positief, omdat de gestegen rentestanden in 2023 een positieve impact hebben op de beleggingsopbrengsten vanuit obligaties en hypotheken. Daarnaast hebben de aandelen in 2023 ook weer een positief rendement gegenereerd. Zeker met het aankopen van obligaties en andere vastrentende beleggingen hebben we goede rendementen behaald.  

Onze verzekeringsresultaten

Premieontwikkeling

De bruto geboekte premie van Bovemij bedraagt in 2023 € 382,5 miljoen en ligt daarmee € 2,4 miljoen lager dan de bruto geboekte premie in 2022 (€ 384,9 miljoen). De daling in de bruto geboekte premie is er het gevolg van dat in 2023 steeds meer langjarige verzekeringscontracten gedurende de looptijd van de contracten in termijnen worden betaald, waardoor een groter deel van de bruto geboekte premie van deze contracten in latere boekjaren wordt verantwoord.

Op de netto verdiende premie heeft de verandering van de betalingstermijn geen impact. Onderliggend steeg de netto verdiende premie in 2023 met € 18,2 miljoen naar een niveau van € 373,5 miljoen (2022: € 355,3 miljoen). De groei werd met name gerealiseerd in de particuliere tweewieler- en autoportefeuilles door een combinatie van hogere gemiddelde premies en groei in het aantal verzekerde voertuigen.

Combined ratio

De combined ratio (bestaande uit het schade- en kostenpercentage) is in 2023 uitgekomen op 108,6% (2022: 90,3%). De stijging van de combined ratio wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door een stijging van de schadelast in 2023 als gevolg van meer schademeldingen door toegenomen asfaltkilometers, een landelijke stijging van het aantal fietsdiefstallen en een toename van gemiddelde schadebedragen per schademelding door inflatie. Daarnaast hebben de genoemde ontwikkelingen ertoe geleid dat er in 2023 een incidentele aanvullende dotatie aan de voorziening voor nog te betalen schaden van € 18,0 miljoen heeft plaatsgevonden voor de nog in komende jaren af te wikkelen aansprakelijkheidsschades.

De beheers- en personeelskosten namen in 2023 toe naar 15,3% van de netto verdiende premie (2022: 13,7%). Deze stijging wordt veroorzaakt door kosteninflatie, stijgende loonkosten door krapte op de arbeidsmarkt en toenemende kosten voor modernisering en digitalisering van de organisatie.

Beleggingsresultaten

In 2023 is het rendement op beleggingen 3,9% positief, waarmee het beleggingsresultaat uitkomt op  € 19,3 miljoen positief (2022: € 34,1 miljoen negatief). Het positieve resultaat is het gevolg van gestegen aandelenkoersen, waardoor ook de waarde van de aandelenportefeuilles van Bovemij in 2023 is toegenomen. Daarnaast profiteerde Bovemij van de stijging van de rente, waardoor het rendement op de liquiditeiten en beleggingen in geldmarktfondsen sterk verbeterde ten opzichte van eerdere jaren.

Solvabiliteit

De solvabiliteitsvereisten hebben betrekking op de onder toezicht staande verzekeringsonderneming N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij en zijn gebaseerd op Solvency II grondslagen. De solvabiliteitsratio van dochteronderneming N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij bedraagt 151% (2022: 198%).

Het beschikbaar eigen vermogen onder Solvency II bedraagt eind 2023 € 197,4 miljoen en is met  € 28,8 miljoen afgenomen (2022: € 226,2 miljoen). De belangrijkste oorzaken hiervan zijn het in 2023 uitgekeerde interim dividend en de negatieve resultaten over het boekjaar 2023.

Het minimaal benodigde vermogen (solvabiliteitskapitaalvereiste) bedraagt eind 2023 € 131,1 miljoen en is met € 24,8 miljoen gestegen (2022: € 106,3 miljoen). Deze stijging kent twee belangrijke oorzaken. Allereerst stijgt het schaderisico door de toegenomen omvang van de technische voorzieningen en de groei van de netto verdiende premies. Daarnaast is het verlies-compenserende effect van uitgestelde belastingen, dat in mindering mag worden gebracht op het minimaal benodigde vermogen, gedaald doordat de omvang van de belastinglatenties zijn gedaald en er geen fiscaal verrekenbaar resultaat over 2023 is gerealiseerd.

In de berekening van de solvabiliteit wordt rekening gehouden met alle voor N.V. SchadeverzekeringMaatschappij relevant geachte risico’s. Voor een toelichting op het intern vastgestelde streefniveau (appetite) van de solvabiliteit wordt verwezen naar het Verslag van de Raad van Bestuur, paragraaf Risicomanagement en hierin naar de subparagraaf Kapitaal- en dividendbeleid.

Bij de vaststelling van de solvabiliteitsratio wordt gebruik gemaakt van diverse schattingen, waaronder:

  • de vaststelling van de best estimate technische voorzieningen;

  • de vaststelling van de voorziening voor niet-gemodelleerde portefeuilles;

  • het verlies-compenserende effect van uitgestelde belastingen (Loss Absorbing Capacity of Deferred Taxes; LAC DT) bij de bepaling van de Solvency Capital Requirement (SCR).

Onze financieringsresultaten

Ontwikkeling financieringsportefeuille

Op 31 december 2023 bedraagt de boekwaarde van de uitstaande financieringen van Bovemij € 232,7 miljoen (31 december 2022: € 260,5 miljoen). In 2023 daalde de boekwaarde van de uitstaande financieringen met € 27,8 miljoen doordat eind 2023 is besloten om de bedrijfsactiviteiten van het bedrijfsonderdeel Financieringen in 2024 af te bouwen en eind 2024 te stoppen met nieuwe verstrekkingen. Reden om dat te doen is de consolidatie in de mobiliteitsbranche en de daarmee dalende interesse in financieringen via Bovemij. Dit betekent dat Bovemij Financieringen vanaf eind 2024 geen nieuwe financieringen aan autoleasemaatschappijen zal verstrekken en gedurende 2024 gefaseerd haar beheeractiviteiten voor de leasemaatschappijen zal beëindigen waardoor de kredietbehoefte met ingang van 22 maart 2024 wordt verlaagt van naar € 190,0 miljoen.

Financiële prestaties bedrijfsonderdeel Financieringen

In 2023 heeft het bedrijfsonderdeel Financieringen een verlies voor belastingen van € -1,1 miljoen gerealiseerd mede als gevolg van het treffen van een reorganisatievoorziening van € 1,0 miljoen. De marge op rente is gedaald naar € 4,3 miljoen (2022: € 5,3 miljoen).

Data en platforms

Data en platforms ondersteunen de mobiliteitsbranche

In 2018 lanceerden BOVAG en Bovemij gezamenlijk het mobiliteitsplatform viaBOVAG.nl. BOVAG en Bovemij participeren beide voor 50% in de gezamenlijke onderneming BOVAG Bovemij Platform B.V. waarin viaBOVAG.nl is ondergebracht.

Het platform viaBOVAG.nl gaat vanaf 1 juli 2024 als zelfstandige scale-up verder. Door viaBOVAG.nl zelfstandig als deelneming te positioneren wordt het bedrijf zelf verantwoordelijk voor haar eigen besturing en losgezet van de governance en besturing vanuit de Bovemij-organisatie. BOVAG en Bovemij blijven beide aandeelhouder.

In 2023 heeft RDC haar omzet- en winstdoelstelling behaald en de marges op peil gehouden ondanks de door inflatie stijgende kosten. Daarmee was het een positief jaar voor het bedrijfsonderdeel van Bovemij dat datadiensten levert aan klanten en tegelijkertijd de bedrijfsvoering van Bovemij faciliteert met goede data en analyses. ViaBovemij.nl wordt de nieuwe ‘mijn-omgeving’ voor de dienstverlening van Bovemij.

Financiële prestaties bedrijfsonderdeel Data en platforms

De omzet uit garanties en datadiensten over 2023 bedraagt € 30,5 miljoen (2022: € 26,2 miljoen). Ten opzichte van 2022 steeg de omzet door een hogere omzet van met name Autotrust. Door zowel een margeverbetering als een kostenverbetering bedraagt het verlies voor belastingen in 2023 € 5,3 miljoen (2022: € 15,6 miljoen verlies voor belastingen). Het resultaat van BOVAG Bovemij Platform B.V. is voor 100% in de geconsolideerde resultatenrekening van Bovemij opgenomen en vervolgens gecorrigeerd voor het 50%-aandeel in het resultaat na belastingen dat niet voor rekening van Bovemij komt.

Autotrust

In 2021 heeft Bovemij door de overname van Autotrust haar diensten uitgebreid met garanties en onderhoudsabonnementen. Autotrust maakte het afgelopen jaar een mooie groei door van 36% ten opzichte van 2022. Daarmee overtrof Autotrust haar doelstelling voor 2023 met 18% naar een totale omzet van 9,3 miljoen euro. In 2023 heeft Autotrust een omzet van € 9,3 miljoen (2022 € 6,9 miljoen) en een resultaat voor belastingen van €-0,1 miljoen gerealiseerd (2022 € -0,3 miljoen).

Holding en Bovemij Interne diensten

In het resultaat van de Holding en Bovemij Interne diensten zijn de niet doorbelaste holdingkosten en de kosten van groepsbrede initiatieven verantwoord. Deze groepsbrede initiatieven zijn zowel gericht op de ondersteuning alsmede op de realisatie van de strategie van Bovemij.

Kasstroomoverzicht 

Bovemij heeft per jaareinde 2023 € 76 miljoen aan liquide middelen (2021: € 220 miljoen). De onderliggende kasstromen zijn als volgt:

  • De kasstroom uit operationele activiteiten van Bovemij bedroeg in 2023 € 28,9 miljoen en is met € 41,3 miljoen afgenomen ten opzichte van 2022.

  • De uitgaande kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten was in 2023 € 132,2 miljoen hoger dan in 2022, met name door aankopen op beleggingen waarbij de aandelen zijn verkocht en obligaties zijn aangekocht (effect € 124 miljoen) en een desinvestering op vervoermiddelen als gevolg van de afname van de Financieringsportefeuille (effect € 9,6 miljoen).

  • De kasstroom uit financieringsactiviteiten was € 40,9 miljoen lager (en € 19,2 negatief) ten opzichte van 2022, met name veroorzaakt door de afname van de financieringsportefeuille (effect € 27,2 miljoen) en een lagere dividenduitkering in 2023 en inkoop eigen aandelen in 2022.