Onze medewerkers

Het was een roerig jaar voor de medewerkers van Bovemij. Om te zorgen voor meer focus, scherpten we aan het eind van 2023 onze strategie aan. We richten ons vanaf 2024 volledig op verzekeringen (Bovemij en ENRA), garanties (Autotrust) en datadiensten (RDC), waar we al een sterke marktpositie hebben. Tegelijkertijd gaan we de dienstverlening aan klanten voor deze productgroepen verder verbeteren en digitaliseren.

Het aantal medewerkers is gedaald ten opzichte van het jaar ervoor. 

Sociaal plan

De nieuwe strategie betekent dat er in 2024 afscheid moet worden genomen van medewerkers, met name bij het bedrijfsonderdeel Financieringen dat in run-off gaat. Het door HRM ontwikkelde Sociaal Plan zorgt ervoor dat dit op een goede en zorgvuldige manier gebeurt. Het plan is besproken met de ondernemingsraad en ook door haar goedgekeurd.

Het plan is erop gericht de continuïteit van een loopbaan te waarborgen, bijvoorbeeld via opleidingen, coaching en loopbaanbegeleiding. Dat getuigt van goed werkgeverschap en helpt medewerkers klaar te maken voor de arbeidsmarkt. Ook is er een afvloeiingsregeling, die gunstiger is dan wat wettelijk is verplicht. Daarnaast proberen we actief om medewerkers om te scholen en te herplaatsen.

De belangrijkste personele veranderingen:

Afbouw van Bovemij Financieringen

Onder Bovemij Financieringen vallen twee activiteiten: leasebeheer en leasefinanciering. Besloten is om de leasebeheeractiviteiten in 2024 geleidelijk af te bouwen; de leasefinancieringen lopen nog tot einde looptijd van de leasecontracten. Dat heeft gevolgen voor alle 50 medewerkers. De meeste medewerkers zijn actief voor de beheeractiviteiten en deze zullen geleidelijk afgeschaald worden, waardoor medewerkers ook geleidelijk afvloeien. Voor de leasefinancieringen blijft een kleine kernbezetting actief tot de laatste contracten zijn afgelopen.

Decentralisatie Commercie Bovemij Groep

Onze commerciële medewerkers waren verenigd in het bedrijfsonderdeel Commercie, maar zijn per 2024 gedecentraliseerd ondergebracht bij de verschillende bedrijfsonderdelen. Zo kunnen ze samen optrekken met de directies van de bedrijfsonderdelen en slagvaardiger commerciële successen boeken.

Verzelfstandigen van viaBOVAG.nl

De 20 medewerkers van viaBOVAG.nl gaan in 2024 samen als zelfstandig opererende scale-up verder.

Ondersteunende diensten

De ondersteunende diensten worden geleidelijk aangepast naar de schaal van de nieuwe organisatie. Gedurende 2024 ontstaat meer helderheid over de eventuele personele gevolgen.

Ziekteverzuim gedaald

Het ziekteverzuim binnen Bovemij is in de loop van 2023 licht gedaald. Dat is een bemoedigende trend. Eind 2022 schommelde het verzuimpercentage rond de 6%, aan het einde van 2023 was dit gedaald naar 5,8%. Het landelijk gemiddelde is 4,6% volgens ArboNed. Het verzuim binnen Bovemij is vooral langdurend, dat is boven het landelijk gemiddelde. Kort verzuim komt verhoudingsgewijs minder voor. Bij Bovemij wordt het casemanagement versterkt, om zo leidinggevenden te helpen om medewerkers die langere tijd zijn uitgevallen weer sneller aan het werk te helpen. Onze nieuwe Arbodienst ‘Richting’ helpt hierbij met het eigen regiemodel: zelf verantwoordelijkheid nemen en acties oppakken als medewerker, maar ook als leidinggevende, voor het verzuim ontstaat.

Nieuwe arbodienst

We hebben per 1 mei 2023 een nieuwe arbodienst gecontracteerd: Richting. Richting zet in op het toerusten van leidinggevenden om zieke medewerkers te begeleiden bij hun re-integratie. Ook de casemanagers van de arbodienst zelf zorgen voor begeleiding van medewerkers die uitvallen. Om het verzuim, en dan met name het langdurig verzuim, terug te dringen, zijn we samen met Richting begonnen met een grondige analyse van het verzuim om zo de oorzaken ervan te achterhalen.

Verloop, dienstjaren en gemiddelde leeftijd

Het aantal dienstjaren van medewerkers van Bovemij is in 2023 nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van het jaar ervoor.

Het verloop binnen Bovemij was in 2023 relatief hoog: 17%. Het verloop wordt vooral veroorzaakt door medewerkers die relatief kort in dienst zijn bij Bovemij. Dat is overigens een trend die landelijk waarneembaar is en heeft ook te maken met de krapte op de arbeidsmarkt. We voeren exitgesprekken om de oorzaken van vertrek te achterhalen. Verdere analyse van het verloop is nodig om het verloop beter te beheersen.

De gemiddelde leeftijd bij Bovemij is vrijwel gelijk gebleven. Bovemij kent een gelijkmatige verdeling van het aantal medewerkers over de verschillende leeftijdscategorieën.

Medewerkerstevredenheid

Bovemij vindt medewerkerstevredenheid belangrijk. Wij onderzochten dit in het verleden tweejaarlijks. Het afgelopen jaar is gekozen voor een nieuwe methodiek en een halfjaarlijkse frequentie. Zo kan Bovemij sneller inspelen op zaken die daarom vragen. Van alle medewerkers deed in 2023 60% mee.

De medewerkerstevredenheid wordt nu uitgedrukt in een eNPS score. Deze geeft aan in welke mate medewerkers Bovemij aanbevelen als werkgever. De score kwam uit op -19, die zich laat vertalen in een gemiddeld rapportcijfer van een 7. Bovemij verwachtte gezien het uitdagende jaar een dergelijke uitkomst, maar is er niet content mee. Wel snappen we de oorzaak van de score: medewerkers ervaren stagnatie en bureaucratie in hun werk. Dat leidt tot werkdruk en ontevredenheid. We verwachten dat de nieuwe strategie, die de organisatie eenvoudiger maakt en de slagkracht laat toenemen, helpt in het verhogen van de medewerkerstevredenheid. Positief is dat medewerkers van Bovemij het prettig vinden om met elkaar samen te werken. Ook de inhoud van het werk wordt interessant gevonden.

Goede medewerkers aantrekken

Onze recruiters hebben afgelopen jaar goed werk verricht door bekwame collega’s te selecteren en te werven. Wel merken we dat de arbeidsmarkt krap is. In 2023 hebben we een eerste aanzet gedaan met een partner om een onderzoek te starten naar onze werkgeversidentiteit. In 2024 gaan we daarmee verder. Doel is een grotere merkbekendheid bij potentiële medewerkers en een medewerkersbelofte voor nieuwe medewerkers die we al waarmaken bij huidige medewerkers. Dat is nodig om potentiële medewerkers te interesseren om bij Bovemij te komen werken.

Gelijkheid

Over de man-vrouwverhouding is Bovemij tevreden, hoewel er nog verbetering mogelijk is. Bovemij streeft naar een 50/50-verhouding in alle geledingen. De verhouding zoals we die nu kennen is een erfenis vanuit het verleden. De trend is positief; een plan is dan ook niet nodig, wel blijvende alertheid. Van de twee RvB-leden was in 2023 1 lid vrouw. Onder directieleden is 50% vrouw en onder managers is dat 25%. Juist in die laatste groep zouden we meer vrouwelijke managers willen zien. 

De lonen voor mannen en vrouwen zijn op bestuursniveau gelijk. Gemiddeld is de loonkloof tussen mannen en vrouwen minder dan 6%. Dat is verklaarbaar en positief. Uiteindelijk streven we naar evenwichtige beloningen voor mannen en vrouwen. In aantallen zien wij nog steeds een ongelijkheid, hoewel het verschil iets is afgenomen: 57% man en 43% vrouw.

Externe capaciteit

Door de krapte op de arbeidsmarkt, met name ict’ers zijn erg gewild, heeft Bovemij relatief dure externe krachten moeten inkopen. Bovemij kent een flexibele schil van 16%. Er wordt naar gestreefd om dit percentage naar beneden te brengen, niet alleen vanuit kostenperspectief, maar ook om onze afhankelijkheid van externen te verkleinen. Dat heeft wel tijd nodig en is een kwestie van de lange adem. We hebben een taskforce geformeerd die aan de slag gaat met een analyse van deze groep. We hebben een strenger beleid omtrent het aantrekken van externen. 

Leiderschapsprogramma

Het leiderschapsprogramma ‘Take the Lead’ is afgelopen jaar afgerond. Dat programma is erop gericht geweest om leiding te geven in een veranderende wereld. Het programma heeft ertoe geleid dat het begrip ‘transformationeel leiderschap’ invulling heeft gekregen. Ook is het goed geweest om verbinding te maken met elkaar in de verkenning naar leiderschap in de praktijk. Tegelijk zien we ook dat het programma soms als wat theoretisch werd ervaren.

Huisvesting

Begin 2023 hebben we de eerste collega’s op onze nieuwe locatie in Amsterdam aan de Mediarena 10 mogen ontvangen. In de loop van het eerste kwartaal waren de verbouwingswerkzaamheden volledig afgerond. De reacties op de nieuwe locatie van zowel collega’s, klanten als samenwerkingspartners zijn positief.

De twee panden in eigendom van Bovemij hebben in 2023 energielabel C (Grootebroek) en energielabel B (Takenhofplein 2, Nijmegen) ontvangen. Daarmee voldoen we aan de wet- en regelgeving. Een mooie bijkomstigheid is dat het energieverbruik hierdoor ook een dalende lijn laat zien.

Verslag van de Ondernemingsraad (OR)

Het tweede jaar van de zittingstermijn van de OR begon in volledige bezetting. De vacature die aan het eind van 2022 open stond werd snel ingevuld.

In het eerste kwartaal van 2023 werd de OR betrokken bij de op te zetten sourcingstrategie. De OR werd gevraagd te adviseren over het voornemen om nader te bepalen ICT-activiteiten aan leveranciers uit te besteden. Hierbij is er op verzoek van de OR voor gekozen om een flankerend beleid op te stellen waarin de rechten en plichten van werknemer en werkgever zijn opgenomen.

Naast de vele dossiers die de OR in 2023 behandelde, zoals het invoeren van de Meldingsregeling Vermoeden van een Misstand, de verhuizing van viaBOVAG.nl naar Amsterdam, de topstructuur van de Verzekeraar en het werving- en selectiebeleid, stond vooral het eind van het jaar in het teken van Focus 25, de hernieuwde strategie van Bovemij. In het kader van Focus 25 zijn en worden er beslissingen gemaakt waarbij de OR ook betrokken wordt. Zo hebben we adviezen gegeven over de decentralisatie van Commercie Bovemij Groep en de run-off van het bedrijfsonderdeel Financieringen. Samen met de bestuurder heeft de OR het Sociaal Plan tot een goede definitieve versie gebracht.

De OR heeft in 2023 twee trainingen gehad. De eerste training stond in het teken van de sourcingstrategie en het behandelen van dit dossier. In de tweede training leerden de leden meer over communicatiestijlen.

De samenstelling van de OR is in 2023 enkele malen gewijzigd. Eén lid is vertrokken bij Bovemij en twee leden zijn gestopt. In september zijn alle drie deze vacatures ingevuld.