Voorwoord

2022 was opnieuw een bijzonder jaar. De oorlog in de Oekraïne had en heeft een enorme impact op onze samenleving: energieprijzen stijgen, er zijn economische onzekerheden, inflatie en rente nemen toe en we gaan een mogelijke recessie tegemoet. Dit heeft ook gevolgen voor de mobiliteitsbranche en Bovemij. Onze verzekeringspremies zijn nodig om gelden uit te keren bij schades. Deze premies beleggen wij. Door de stijgende rente en de dalende aandelenkoersen is ons beleggingsresultaat naar beneden gegaan. Zo ver naar beneden dat ons operationeel resultaat het negatieve beleggingsresultaat niet kan compenseren. Dat heeft geleid tot een negatief resultaat na belastingen van € 14,4 miljoen.

Dat is buitengewoon vervelend, en lang geleden voor Bovemij, maar een gevolg van de turbulente maatschappelijke en economische ontwikkelingen. We hebben ons beleggingsbeleid getoetst en houden eraan vast, want het is nog steeds een prudent beleid en het beschermt onze solvabiliteit. Het verlies heeft consequenties voor het dividend. We betreuren dat, maar zien geen aanleiding om af te wijken van het dividendbeleid. Om te zorgen dat we op de middellange en lange termijn financieel gezond blijven, zullen we kostenbewuster gaan ondernemen en investeringen aan een hogere lat toetsen. 

De ontwikkelingen in de economie kunnen ook consequenties hebben voor onze klanten. Mobiliteitsondernemers hebben te maken met hogere energiekosten en die kunnen invloed hebben op hun financiële resultaten. Soms zo sterk dat hun winstgevendheid onder druk komt. Welke impact dit de komende jaren op Bovemij heeft, kunnen we nog niet precies inschatten. We blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen.

De geopolitieke en economische omstandigheden en de doorgaande ontwikkelingen in de mobiliteitsbranche hebben ons in 2022 gesterkt in het idee dat het nodig is om in 2023 meer focus te hebben op onze bestaande dienstverlening: onze verzekeringen, financieringen, garanties en datadiensten. Die moderniseren en verbeteren we en ontsluiten we op onze platformen viaBOVAG.nl en viaBovemij.nl. Daarna komt er meer ruimte voor innovatie en nieuwe producten en diensten.

Onze koers blijft overeind: we willen een Bovemij worden dat wendbaar en proactief inspeelt op trends en ontwikkelingen. Die transitie is nodig om ons bedrijf toekomstbestendig te houden. Onder het motto 'digitaal waar het kan en persoonlijk waar het moet’ moderniseren we onze systemen, organisatie en diensten. Om daar te komen, is meer focus gewenst.

Meer focus betekent dat we minder nieuwe activiteiten op zullen pakken. Het werk dat we doen, maken we af. We zitten als organisatie midden in die verandering; die vraagt veel van onze organisatie. Zeker als de ontwikkelingen in de wereld om ons heen ook uitdagend zijn. 

In 2022 is er veel goed gegaan. Daar kunnen we trots op zijn. En die successen vieren we. Zo hebben we ons operationeel resultaat op peil weten te houden. Het is minder dan vorig jaar, maar dat is uitlegbaar. De schadelast is omhooggegaan na een periode van minder schades als gevolg van de coronapandemie. Door goede service te bieden en door waardevolle diensten te leveren, houden we ons operationeel resultaat op peil.

Die waardevolle producten zijn bijvoorbeeld onze fietsverzekeringen. Deze groeien sterk door. Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland. Dat is een belangrijke ontwikkeling. Het geeft aan dat we in staat zijn om onze dienstverlening te verbreden. Van oorsprong waren we sterk gericht op de automarkt, nu zijn we ook al jaren actief in fietsen en andere specifieke mobiliteitsbedrijven. Dat is een mooie ontwikkeling die de komende jaren doorzet.

Het afgelopen jaar kenmerkte zich door roerige maatschappelijke ontwikkelingen en verschuivingen in onze branche. De groep onafhankelijke autobedrijven krimpt als gevolg van verdere consolidatie onder merkdealers. Ook het aantal merkdealers neemt in aantal af, maar in omvang nemen ze toe. Bovemij speelt met haar dienstverlening op deze ontwikkeling in. Dat verloopt goed. We hebben in 2022 belangrijke klantcontracten verlengd. Daar spreekt voor ons vertrouwen uit: onze dienstverlening doet ertoe.

In 2022 hebben we ook een succesvol certificaten-inkoopprogramma afgerond. Eigenaren van Bovemij-certificaten hebben de kans gekregen deze tegen een vastgestelde waarde aan ons terug te verkopen. Dat was mogelijk door onze goede financiële resultaten van de jaren ervoor. Het programma is succesvol verlopen en er is in totaal voor € 20,2 miljoen aan certificaten teruggekocht. Deze actie heeft bijgedragen aan het versterken van de relatie die wij met onze stakeholders hebben.

Het is een bijzondere tijd, niet alleen voor onze branche, maar voor de gehele maatschappij. Het versterkt onze inzet en overtuiging om Bovemij wendbaarder te maken en toekomstbestendig te houden. Een groot compliment gaat uit naar onze medewerkers, voor wie het een intensief jaar was. We hebben veel activiteiten verricht en zijn samen in staat geweest in 2022 goede stappen vooruit te zetten. Bovemij wacht niet af, maar acteert op de ontwikkelingen in de markt en de maatschappij. Hoe we hier in 2022 invulling aan hebben gegeven, leest u verder in ons jaarverslag.

Raad van Bestuur Bovemij N.V.
Hans Coffeng (CEO), Ageeth Bakker (CFRO) & Marcel van de Lustgraaf (CDOO)