4. Overige activa

Materiële vaste activa

(in duizenden euro's)

Kantoor- inventaris

Informatie- verwerkende systemen

Vervoer- middelen

Totaal 2022

Totaal 2021

Stand per 1 januari

     

Aanschaffingskosten

7.888

5.587

19.455

32.930

36.013

Afschrijvingen

-6.581

-4.545

-5.814

-16.940

-16.348

 

1.307

1.042

13.641

15.990

19.665

      

Mutaties in de boekwaarde

     

Wijzigingen groep - investeringen

-

-

-

-

256

Wijzigingen groep - afschrijvingen

-

-

-

-

-159

Investeringen

622

174

411

1.207

6.718

Afschrijvingen

-459

-428

-791

-1.678

-5.060

Desinvesteringen

-726

-1.997

-17.101

-19.824

-10.057

Afschrijvingen desinvesteringen

724

1.958

6.299

8.981

4.627

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-153

-153

-

 

161

-293

-11.335

-11.467

-3.675

      

Stand per 31 december

     

Aanschaffingskosten

7.784

3.764

2.765

14.313

32.930

Afschrijvingen

-6.316

-3.015

-459

-9.790

-16.940

 

1.468

749

2.306

4.523

15.990

De vervoermiddelen betreffen leaseauto's van Bovemij Financieringsmaatschappij waarop geen terugkoopverplichting van toepassing is. Leaseauto's waarop wel een terugkoopverplichting van toepassing is worden verantwoord bij vorderingen uit hoofde van financial lease.

De voertuigen worden verhuurd uit hoofde van operational leasecontracten. Alle voertuigen hebben een kenteken geregistreerd bij het RDW, het betreft zowel personenvoertuigen als bestelwagens. Bovemij Financieringsmaatschappij heeft als lessor het juridisch en economsich eigendom op deze voertuigen. Deze leasecontracten kennen een vast rentepercentage gedurende de looptijd van het contract. Contracten kunnen stilzwijgend worden verlengd.

Het bedrag aan desinvesteringen en afschrijving desinvesteringen in boekjaar 2022 onder vervoermiddelen wordt grotendeels veroorzaakt door voortijdig beëindigde operationele leasecontracten van een omvangrijke relatie van BFM.

De bruto investering bestaat uit de aankoopwaarde van de auto onderliggende aan de lease en geactiveerde initiële directe kosten. De contante waarde van de operational leaseportefeuille, bestaande uit afschrijving en rente, wordt verdisconteerd tegen de impliciete rentevoet uit het leasecontract. Omdat de contante waarde verdisconteerd wordt tegen de impliciete rentevoet en alle betalingen gegarandeerd zijn inclusief de restwaarde, is de bruto investering in de lease minimaal gelijk aan de contante waarde. Op basis van de jaarlijkse evaluatie van de operational leaseportefeuille zijn er geen indicaties voor een impairment.

Er zijn geen onverdiende rentebaten. Er zijn geen cumulatieve waardeverminderingen op de contante waarde in mindering gebracht. Voorzieningen voor oninbaarheid voor reeds gefactureerde leasetermijnen staan verantwoord onder de debiteuren niet-verzekeringstechnische activiteiten.

Er wordt een voorziening getroffen op de operational leaseportefeuille indien de debiteur minimaal één achterstand langer dan negentig dagen open heeft staan. De voorziening betreft in dat geval het volledige saldo van de debiteur exclusief omzetbelasting.

Er zijn geen voorwaardelijke leasebetalingen verwerkt als opbrengst omdat er geen aanvullende voorwaarden zijn op de leasebetalingen, anders dan het verstrijken van tijd.

De reële waarde van de vervoermiddelen (operational lease-contracten) bedraagt per 31 december 2022 € 2.610.000. Er zijn in 2022 voor € 153.000 aan bijzondere waardeverminderingen opgenomen voor voertuigen zonder leasecontract. Deze last is in de winst-en-verliesrekening opgenomen onder de kostprijs van de omzet bij het resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten.

Minimale leasebetalingen operational lease bij Bovemij Financieringsmaatschappij:

  • Binnen één jaar na balansdatum: € 422.000

  • Tussen één en vijf jaar na balansdatum: € 346.000

  • Langer dan vijf jaar na balansdatum: € 0

Liquide middelen

(in duizenden euro's)

2022

2021

ING Bank

107.627

85.320

Rabobank

47.938

82.448

ABN AMRO

64.179

62.831

Overige banken

162

233

Stand per 31 december

219.906

230.832

De liquide middelen staan vrij ter beschikking, zijn direct opeisbaar en worden tegen reële waarde gewaardeerd.