1. Immateriële vaste activa

In 2021 zijn er aanzienlijke kosten gemaakt voor het op- en uitbouwen van het platform viaBOVAG.nl. De gerelateerde omzet is gegroeid, maar achtergebleven bij de initiële omzetverwachtingen.

Lees meer ›1. Immateriële vaste activa

2. Beleggingen

Terreinen en gebouwen maken deel uit van de beleggingsportefeuille. Alle terreinen en gebouwen zijn getaxeerd per 31 december xxxx. De verkoop ten bedrage van € 11.630.000 in 2022 betreft twee kantoorpanden in Nijmegen.

Lees meer ›2. Beleggingen

3. Vorderingen

Voor vorderingen uit herverzekering en uit direct verzekering  is de boekwaarde een redelijke schatting van de reële waarde.

Lees meer ›3. Vorderingen

4. Overige activa

De vervoermiddelen betreffen leaseauto's van Bovemij Financieringsmaatschappij waarop geen terugkoopverplichting van toepassing is.

Lees meer ›4. Overige activa

5. Overlopende activa

De overlopende acquisitiekosten zijn inclusief overlopende acquisitiekosten op quota share-herverzekeringen. De overlopende acquisitiekosten op herverzekeringen verklaren het negatieve bedrag bij overige branches.

Lees meer ›5. Overlopende activa

6. Groepsvermogen

Voor een toelichting op het groepsvermogen wordt verwezen naar de toelichting van het eigen vermogen bij de enkelvoudige balans.

Lees meer ›6. Groepsvermogen

7. Aandeel derden

De mutatie in het aandeel derden bedraagt € 3.190.000 (2021: € 3.061.000) negatief en bestaat uit het resultaat aandeel derden (€ 6.189.000 negatief) en € 3.000.000 agiostorting van Bovemij N.V.

Lees meer ›7. Aandeel derden

8. Achtergestelde leningen

De achtergestelde leningen ten bedrage van € xxxx.000 betreffen voor een bedrag van € xxxx.000 leningen voor autofinancieringen gestort door leasemaatschappijen en voor een bedrag van € xxxx.

Lees meer ›8. Achtergestelde leningen

9. Technische voorzieningen

Onder de brutoschadevoorziening is voor € xxx.000 (xxxx: € XXX.000) aan technische voorziening voor inkomende herverzekering opgenomen.

Lees meer ›9. Technische voorzieningen

10. Voorzieningen

De Voorzieningen voor latente belastingen is ten behoeve van het inzicht gesplist in een actieve en een passieve latentie en als presentatiewijziging ten opzichte van voorgaand jaar doorgevoerd.

Lees meer ›10. Voorzieningen