Geconsolideerde balans per 31 december 2022

(voor resultaatbestemming)

Activa

(in duizenden euro's)

 

31-12-2022

31-12-2021

    

Immateriële vaste activa

1

  

Software

 

5.296

4.620

Goodwill

 

5.780

6.503

Portefeuillerechten

 

-

-

  

11.076

11.123

    

Beleggingen

2

  

Terreinen en gebouwen

   

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik

 

9.005

20.560

Overige terreinen en gebouwen

 

45.867

48.728

  

54.872

69.288

    

Overige financiële beleggingen

   

Aandelen

 

52.960

61.097

Obligaties

 

70.226

37.171

Hypotheken

 

80.663

98.058

Uitstaande leningen

 

398

646

  

204.247

196.972

    

Vorderingen

3

  

Vorderingen uit herverzekering

 

16.476

8.147

Vorderingen uit directe verzekering

 

3.597

3.700

Vorderingen uit co-assurantie en inkomende herverzekering

 

25.299

35.536

Vorderingen uit hoofde van financial lease

 

258.244

288.340

Actieve belastinglatentie

 

763

5.601

Overige vorderingen

 

16.745

14.173

  

321.124

355.497

    

Overige activa

4

  

Materiële vaste activa

 

4.523

15.990

Liquide middelen

 

219.906

230.832

  

224.429

246.822

    

Overlopende activa

5

  

Overlopende acquisitiekosten

 

29.778

25.193

Overige overlopende activa

 

34.303

32.286

  

64.081

57.479

    
  

879.829

937.181

Passiva

(in duizenden euro's)

 

31-12-2022

31-12-2021

    

Groepsvermogen

6

210.222

255.652

    

Aandeel derden

7

-10.769

-7.579

    

Achtergestelde leningen

8

41.144

42.299

    

Technische voorzieningen

9

  
    

Voor niet-verdiende premies en lopende risico's

   

-Bruto

 

174.531

158.135

-Aandeel herverzekeraars

 

2.301

4.770

  

172.230

153.365

    

Voor te betalen schaden

   

-Bruto

 

297.414

288.361

-Aandeel herverzekeraars

 

50.273

49.158

  

247.141

239.203

    

Overige technische voorzieningen

 

19.106

18.294

    
  

438.477

410.862

    

Voorzieningen

10

  

Voorziening voor latente belastingen

 

9.821

21.011

Overige voorzieningen

 

10.682

10.540

  

20.503

31.551

    

Schulden

11

  

Schulden uit herverzekering

 

437

365

Schulden uit directe verzekering

 

2.664

3.409

Schulden aan kredietinstellingen

 

147.954

175.847

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

8.528

2.600

Overige schulden

 

16.644

13.881

  

176.227

196.102

    

Overlopende passiva

12

4.025

8.294

    
  

879.829

937.181