8. Achtergestelde leningen

Achtergestelde leningen

(in duizenden euro's)

2022

2021

Stand per 1 januari

42.299

40.112

Schulden opgenomen

5.651

12.456

Schulden afgelost

-6.806

-10.269

Stand per 31 december

41.144

42.299

De achtergestelde leningen ten bedrage van € 41.144.000 betreffen voor een bedrag van € 30.688.000 leningen voor autofinancieringen gestort door leasemaatschappijen en voor een bedrag van € 10.846.000 betreft dit een achtergestelde lening van BOVAG Daisy B.V. aan BOVAG Bovemij Platform B.V.

De looptijd en de rentevergoeding van de leningen voor autofinancieringen komen overeen met de looptijd en de rentevergoeding van de financiering; er is geen aflossingsschema van toepassing. Een bedrag van € 10.427.000 (2021: € 10.270.000) heeft een looptijd korter dan één jaar, een bedrag van € 20.262.000 (2021: € 21.183.000) heeft een looptijd tussen één en vijf jaar. Een nihil bedrag (2021: € 0) heeft een looptijd langer dan vijf jaar.

De achtergestelde lening van BOVAG Daisy B.V. is volledig langlopend en de rentevergoeding bedraagt 4,0%. BOVAG Bovemij Platform B.V. is in 2021 met BOVAG Daisy B.V. overeengekomen om een deel van de achtergestelde lening kwijt te schelden. Deze kwijtschelding bedraagt € 2.500.000 en is verantwoord onder de afgeloste schulden. De achtergestelde lening van BOVAG Daisy B.V. zal worden afgelost zodra de operationele kasstromen van BOVAG Bovemij Platform B.V. dit toelaat. De boekwaarde is een redelijke schatting van de reële waarde.

De reële waarde van de Achtergestelde Leningen op autofinancieringen is per 31 december 2022 € 30.082.720 (2021: € 32.099.748).