Enkelvoudige balans per 31 december 2022

(voor resultaatbestemming)

Activa

(in duizenden euro's)

 

31-12-2022

31-12-2021

    
    

Goodwill

1

5.659

6.366

    

Beleggingen

2

  

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

 

191.427

228.314

Uitstaande leningen

 

1.712

5.273

  

193.139

233.587

    

Vlottende activa

   

Vorderingen op groepsmaatschappijen

 

526

1.162

Belastingvorderingen

 

0

1.693

Overige vorderingen en overlopende activa

 

257

9

  

783

2.864

    

Liquide middelen

 

12.789

19.932

    
  

212.370

262.749

Passiva

(in duizenden euro's)

 

31-12-2022

31-12-2021

    
    

Eigen vermogen

3

  

Geplaatst kapitaal

 

1.926

2.035

Agioreserve

 

32.010

32.010

Herwaarderingsreserve

 

8.311

12.496

Wettelijke reserve

 

326

277

Overige reserves

 

182.039

162.207

Resultaat boekjaar

 

-14.390

46.627

  

210.222

255.652

    

Voorziening negatief eigen vermogen deelneming

 

158

3.873

    

Overige voorzieningen

 

-

33

    

Schulden

   

Schulden aan groepsmaatschappijen

 

-

27

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

1.099

-

Overige schulden en overlopende passiva

 

891

3.164

  

1.990

3.191

    
  

212.370

262.749