Terugblik 2022

De Raad van Commissarissen (RvC) van Bovemij N.V. heeft als hoofdtaak het houden van toezicht, meer in het bijzonder ten aanzien van het bestuur, de financiering, de strategie, het risicomanagement, compliance en de risico’s van de onderneming. Daarnaast ziet de RvC een rol weggelegd in de relatie met de aandeelhouders van Bovemij, BOVAG en STAK. Afstemming en samenwerking is belangrijk, zie onder meer de uitwerking van het thema Inkoopprogramma, waar dit naar tevredenheid heeft plaatsgevonden.

Thema's RvC afgelopen jaar

Belangrijke onderwerpen voor de RvC van Bovemij in 2022 waren:

  • de afronding van de werving van de CEO;

  • het inkoopprogramma van certificaten Bovemij;

  • het herijken van de uitvoering van de strategie in relatie tot het managen van de huidige business;

  • de inventarisatie op het gebied van duurzaamheid;

  • de nog lopende afwikkeling van de onderzoeken naar aanleiding van het compliance dossier uit 2018;

  • de selectie nieuwe accountant vanaf boekjaar 2024;

  • de analyse van het resultaat, in het bijzonder de impact van de geopolitieke ontwikkelingen; 

  • de evaluatie van het dividendbeleid van Bovemij; 

  • en de aanpassing van de samenstelling van de Raad van Bestuur. 

Afronding werving CEO

In 2021 was de werving van de CEO opgestart door de RvC en begin 2022 is dit afgerond met de benoeming van Hans Coffeng per 14 februari 2022.

Inkoopprogramma certificaten Bovemij

In 2010 startte Bovemij met de uitgifte van certificaten aan partijen in de mobiliteitsbranche. Met het opgehaalde geld kon Bovemij haar strategie uitvoeren. In 2019 deden Bovemij en grootaandeelhouder BOVAG samen onderzoek naar de optimale financieringsstructuur van Bovemij. Na uitvoerig onderzoek en alles afwegende is Bovemij tot de conclusie gekomen dat zij goed in staat is om haar strategische ambities voor de komende jaren uit eigen middelen te financieren. Doordat Bovemij er begin 2022 financieel gezond voor staat met een sterke balans, is er ruimte voor een certificaat inkoopprogramma.

De ledenraad van BOVAG heeft op aangeven van het bestuur van BOVAG een akkoord gegeven voor een bijdrage aan het inkoopprogramma van Bovemij certificaten. Besloten is dat BOVAG voor maximaal 20% zal bijdragen aan de inkoop. De RvC heeft de RvB een machtiging gegeven voor in totaal € 25 miljoen voor het inkoopprogramma en dit is in april 2022 ook bekrachtigd in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Het uiteindelijke resultaat van het gehouden inkoopprogramma is dat uiteindelijk 549.833 certificaten (van 165 certificaathouders) voor een bedrag van € 20,2 miljoen certificaten voor inkoop door Bovemij hebben aangeboden. Aangezien het maximum ter beschikking gestelde bedrag van € 25 miljoen niet is overschreden heeft geen pro rata verdeling plaatsgevonden en zijn alle aangeboden certificaten door Bovemij half juni 2022 ingekocht. 

Herijking van de uitvoering van de strategie

De strategie van Bovemij blijft ongewijzigd, wendbaar en proactief inspelen op trends en ontwikkelingen. Maar ook is geconstateerd dat we meer wilden dan we eigenlijk aankonden. Meer focus is gewenst door de organisatie en besloten is om het verbeteren en moderniseren van de bestaande dienstverlening de komende jaren meer aandacht te geven. De producten zullen vervolgens ontsloten worden op de platformen.

De RvC is meegenomen in dit traject van 'Less is more' en is tevreden over de keuze om meer focus in de uitvoering van de strategie aan te brengen. Hierin wordt de RvC beantwoord in haar verzoek om aandacht te hebben en houden voor de klant en de huidige dienstverlening naast de transformatie.

Duurzaamheid

Belangrijk thema is duurzaamheid en uiteindelijk zal dit een steeds centraler thema voor de onderneming en voor de RvC gaan worden. De RvC is geïnformeerd over de activiteiten die hebben plaatsgevonden in 2022. Tevens is duurzaamheid naast de werkzaamheden van een centrale projectgroep ook als verantwoordelijkheid meegenomen voor de eerste lijn door dit als expliciet onderdeel mee te laten nemen in het businessplan voor 2023. 

De onderneming is gestart met de voorbereidingen voor de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), een transparante verslaglegging over duurzaamheid die de onderneming helpt te sturen op specifieke duurzaamheidsonderwerpen afgestemd met stakeholders.

Compliancedossier

Door de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur zijn destijds meldingen gedaan bij de betreffende toezichtsinstellingen, de Belastingdienst en het OM over incidenten uit de periode 2014-2019. De Raad van Bestuur informeert de Raad van Commissarissen regelmatig over de status van de legacy issues.

De AFM en DNB hebben hun onderzoeken naar de incidenten uit die periode afgerond. AFM heeft de Schadeverzekeringsmaatschappij (SVM) een boete opgelegd van € 1,75 miljoen. SVM heeft tegen het besluit tot boeteoplegging haar bezwaarschrift bij de AFM ingediend.

Op 18 november 2022 heeft SVM van DNB het voornemen tot het opleggen van een bestuurlijke boete ontvangen voor overtredingen van artikel 3:10 lid 1 Wft en artikel 3:17 lid 1 Wft voor de periode 2016 t/m 2020. DNB gaat voor deze overtredingen uit van een basisbedrag voor de boete van € 2 miljoen. De directie van SVM heeft op 22 december 2022 haar zienswijze gegeven op het voornemen van DNB om aan SVM een bestuurlijk boete op te leggen. SVM is nog in afwachting van het besluit van DNB.

Selectie nieuwe accountant

De ARC leden van de RvC zijn betrokken geweest bij het selectietraject voor een nieuwe accountant van de onderneming vanaf het boekjaar 2024. Besluitvorming op advies van de ARC heeft plaatsgevonden in de RvC en het voornemen tot benoeming van de nieuwe accountant zal worden voorgedragen aan de aandeelhoudersvergadering van april 2023.

Financiële resultaten

De economische onzekerheden en de huidige geopolitieke ontwikkelingen vragen om waakzaamheid. De stijgende rente en dalende beurskoersen hebben impact op de marktwaarde van onze beleggingen in aandelen, hypotheken en staatsobligaties, en daarmee op het resultaat omdat de beleggingen tegen de actuele marktwaarde worden geboekt. Dit leidt bij flinke
marktbewegingen tot een grotere volatiliteit van het resultaat.

Gegeven deze volatiliteit op het resultaat is de ARC hier uitgebreid door het bestuur over geïnformeerd en is de financiële analyse met de impact op het resultaat iedere reguliere RvC vergadering besproken.

Evaluatie van het dividendbeleid

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA) van april 2022 is de voorzitter van de RvC verzocht een evaluatie te doen naar het dividendbeleid. Deze evaluatie is door de onderneming opgepakt en de RvC is hierin geadviseerd. Voor de AvA van 2023 zal dit onderwerp op de agenda komen te staan en zullen de aandeelhouders/certificaathouders hier vooraf over worden geïnformeerd.

Samenstelling van Raad van Bestuur

Begin 2023 is de samenstelling van de Raad van Bestuur aangepast om de organisatie slagvaardiger en wendbaarder te maken. Het aflopen van de termijn van vier jaar van Chief Commercial Officer Mas van Steenis was daarvoor een natuurlijk moment. Zijn positie is niet opnieuw ingevuld. Het besluit om deze termijn niet te verlengen is in goed overleg genomen. CEO Hans Coffeng neemt de commerciële verantwoordelijkheden van Van Steenis over. 

Bovemij bedankt Mas van Steenis voor zijn inzet en bijdrage. In de afgelopen vier jaar heeft hij met zijn ervaring rust en stabiliteit gebracht. Er staat nu een goede commerciële organisatie. In coronatijd was hij de drijvende kracht achter de steunpakketten die we aan onze zakelijke klanten hebben verstrekt. Ook heeft hij een rol gespeeld in de voor Bovemij strategische overname van Autotrust. Mas van Steenis laat een volwassen organisatie achter.