Grondslagen voor het geconsolideerd kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de kasstromen uit operationele, kassstromen uit investerings- en beleggingsactiviteiten en kasstromen uit financieringsactiviteiten.

Vanwege de aard van de operationele activiteiten van Bovemij zijn kasstromen met betrekking tot verzekeren, data en financial lease opgenomen als onderdeel van de totale kasstroom uit operationele activiteiten. Ontvangen en betaalde rente, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn ook opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

Investeringen en desinvesteringen in terreinen en gebouwen evenals acquisitie deelnemingen worden verantwoord onder de investerings- en beleggingsactiviteiten.

Betaalde dividenden worden verantwoord onder de financieringsactiviteiten. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.