Terugblik op 2022

Bovemij was de afgelopen jaren tamelijk intern gericht. Dat had onder andere te maken met de forse investeringsagenda, mede gericht op het versterken van ons fundament, en de druk die deze op onze organisatie legde. Daarnaast zorgden beheersing van compliancerisico's en de coronapandemie ervoor dat het vizier vaker intern dan extern gericht stond.

Door die interne focus waren we minder zichtbaar voor onze klanten. We hebben afgelopen jaren wel veel gecommuniceerd over onze nieuwe en toekomstige dienstverlening, maar minder over onze bestaande producten en diensten. We willen benadrukken dat Bovemij nog steeds de solide en herkenbare partner is voor haar klanten. Maar wel een partner die aan het moderniseren is. Dat moet ook, want we willen ons klaarmaken voor de toekomst.

Aan onze strategie hebben we niets veranderd, maar wel aan de manier waarop we er invulling aan geven. Bovemij gaat door met de digitale ontwikkeling, maar schroeft het tempo iets terug. Digitalisering is geen doel op zich, echter wel noodzakelijk om ook de volgende 60 jaar relevant te blijven. Het accent van onze aandacht verschuift richting onze kernactiviteiten. Daaronder verstaan we onze verzekeringen, financieringen, garanties en datadiensten. Die focus moet zorgen voor meer duidelijkheid, voor rust én voor een betere uitvoering. De accentverschuiving betekent concreet dat we minder activiteiten oppakken en uitvoeren dan voorgaande jaren, maar wat we doen, doen we beter en maken we af.

Deze herijkte invulling van de strategie moet ervoor zorgen dat de dienstverlening Bovemij richting klanten verbetert. Daarnaast stimuleert het onze eigen duurzame omzetgroei en een gezond bedrijfsresultaat. Het afgelopen jaar zijn we gestart met het verstevigen van dit noodzakelijke fundament voor groei en borging van onze dienstverlening naar de toekomst. Vervolgens zetten we volgende stappen en komt er meer ruimte voor innovatie en nieuwe producten en diensten.

Financieel resultaat

Bovemij komt uit een tijd met een lage schadelast als gevolg van minder wegverkeer door de coronapandemie en met een fors positief effect op de financiële resultaten. Onze bedrijfsvoering loopt goed en Bovemij is financieel gezond. Maar afgelopen jaar zijn we wel hard geraakt door de geopolitieke en economische situatie en de effecten daarvan op onze beleggingsportefeuille. De waarde van aandelen daalde en de rentes van de hypotheken en staatsobligaties stegen. Deze ontwikkelingen beïnvloeden ons financiële resultaat sterk.

We hebben een solide resultaat exclusief beleggingen behaald in 2022. Dat compenseert echter het negatieve beleggingsresultaat niet. Dat betekent dat wij voor 2022 door de beleggingen uitkomen op een negatief resultaat. Dit is in lijn met het beeld zoals we dat bij onze halfjaarcijfers hebben gepresenteerd.

Het resultaat van de reguliere bedrijfsvoering van Bovemij is nog steeds goed, maar staat wel onder druk. Dit komt onder andere doordat de gemiddelde schadelast weer richting het oude niveau beweegt van voor de coronapandemie. Door de inflatie wordt huidig en toekomstig schadeherstel ook duurder; denk aan de kosten die schadeherstellers maken voor energie en materialen. Verder zagen we afgelopen jaar een toename van het aantal fietsdiefstallen, met name van elektrische fietsen en daardoor van de aanspraak op verzekeringen. Het heeft onze aandacht. Ook hebben we investeringen gedaan in het fundament van onze organisatie, om ons klaar te maken voor de toekomst. Hoewel het operationeel resultaat nog goed is, maken de ontwikkelingen ons kritisch op de investeringen die we doen. We letten goed op wat we uitgeven en waaraan.

Inkoopprogramma van certificaten

Vanuit shareholdersperspectief hebben we goede stappen kunnen zetten. Door de prestaties van 2021 en daarvoor heeft Bovemij in 2022 dividend kunnen uitkeren aan haar aandeelhouders. Daarnaast hebben we een succesvolle inkoopactie van certificaten afgerond. In 2010 had Bovemij extra kapitaal nodig voor de uitvoering van de strategische plannen. Door certificaten van aandelen uit te geven kon kapitaal uit de mobiliteitssector verkregen worden. Jarenlang was dat succesvol: certificaathouders maakten rendement op hun certificaten. Maar zij konden hun certificaten niet gemakkelijk verhandelen, terwijl die wens er bij sommige certificaathouders wel was. Deze situatie hebben we onderkend.

Van ons bedrijf was 82% eigendom van BOVAG; de overige 18% was van certificaathouders. In 2021 zijn wij een inkoopprogramma gestart. Ons doel was om tussen de € 20 miljoen en € 25 miljoen aan certificaten terug te kopen. Uiteindelijk hebben we voor € 20,2 miljoen aan certificaten teruggekocht. Dat is een mooi resultaat. Bovendien draagt deze actie bij aan de relatie die wij met onze certificaathouders hebben. In totaal hebben we een derde van de uitgegeven certificaten teruggekocht en gelijktijdig heeft BOVAG haar aandelenbelang uitgebreid. Een deel hiervan is gefinancierd door BOVAG waardoor zij nu 88% van de aandelen van Bovemij bezit; certificaathouders bezitten de overige 12%.

Groei in fietssegment

Fietsverzekeringen groeiden het afgelopen jaar sterk door. Niet alleen in Nederland, maar ook in Duitsland. Het verzekeren van fietsen is voor Bovemij een belangrijke ontwikkeling geweest. Dit geeft aan dat we in staat zijn om onze dienstverlening te verbreden. Van oorsprong waren we gericht op autoverzekeringen, nu vormen fietsverzekeringen ook een substantieel deel van onze dienstverlening. De groei wordt aangejaagd door de verkopen van elektrische fietsen. 

Contracten verlengd, productgroepen verbreed

Het afgelopen jaar heeft Bovemij contracten met een aantal grote klanten in de automotive sector weten te verlengen. Ons klantportfolio bleef stabiel en dat is belangrijk. Het is het bewijs dat Bovemij met haar dienstverlening waarde toevoegt voor haar klanten, met name via onze serviceconcepten. Dit zijn business-to-business-to-consumer producten, bijvoorbeeld verzekeringsproducten die dealers aan hun klanten verkopen. Deze producten spelen in op het veranderende verdienmodel van onze klanten, dat onder druk staat. Met deze producten kunnen ze hun verdienvermogen vergroten, net als de band met hun klanten.

Optimalisatie commerciële organisatie

Eind 2022 hebben we onze commerciële organisatie verder geoptimaliseerd. We willen een sterkere focus op het fietssegment en het autosegment (dealers en onafhankelijken) als geheel en daarom hebben we de verantwoordelijkheden voor deze segmenten duidelijker gescheiden. Door daarnaast verantwoordelijke salesteams samen te stellen voor de overige segmenten (zoals Trucks, Caravan & Camper en Schadeherstelbedrijven) kunnen we ook beter inspelen op de wensen in die segmenten. 

Duurzaamheid

Bovemij vindt duurzaamheid belangrijk. We hebben daarom eerder zes duurzaamheidsthema's benoemd en hierop ambities geformuleerd. Hier zijn we in 2022 verder mee aan de slag gegaan. Bovemij zal duurzaam ondernemen integraal onderdeel maken van haar bedrijfsstrategie, net als digitalisering. Bovendien verplicht nieuwe Europese regelgeving Bovemij om te rapporteren over duurzaamheid. Dit stimuleert om stappen voorwaarts te zetten op het gebied van duurzaamheid. Hier kunt u meer over lezen in het hoofdstuk 'Duurzaam ondernemen'.

Compliancedossier

Ultimo 2022 is een voorziening getroffen van € 3,75 miljoen als gevolg van een voorgenomen boete van DNB en een boete van de AFM. De boete van de AFM, die reeds in 2021 was voorzien, heeft betrekking op het overtreden van het provisieverbod bij een casus in de periode 2014 tot 2019. Bovemij heeft bezwaar aangetekend. Dit proces loopt nog. Bovemij is in november 2022 geïnformeerd over de voorgenomen boete van DNB. Deze voorgenomen boete is opgelegd in verband met het mogelijk niet voldoen aan de eisen van een integere en beheerste bedrijfsvoering over de periode 2016 t/m 2020. Het overtreden van complianceregels bij het verzekeringsbedrijf is in 2019 al door de Raad van Commissarissen erkend op basis van een zelf geïnitieerd onderzoek door een externe deskundige. Dat is in 2019 met AFM en DNB gedeeld.

Mede op basis van de bevindingen is een groot aantal verbetermaatregelen geïnitieerd die afgelopen jaren allemaal zijn geïmplementeerd. DNB heeft bevestigd dat zij deze maatregelen in opzet voldoende vindt. Bovemij wil de nog lopende dossiers met de toezichthouders graag tot een afronding brengen.