3. Eigen vermogen

2022

(in duizenden euro's)

Geplaatst kapitaal

Agio- reserve

Herwaar- derings- reserve

Wettelijke reserve

Overige reserves

Onverdeeld resultaat

Totaal

Stand per 1 januari

2.035

32.010

12.496

277

162.207

46.627

255.652

Resultaatverdeling vorig boekjaar

-

-

-

-

46.627

-46.627

-

Mutatie herwaarderingsreserve

-

-

-4.185

-

4.185

-

-

Mutatie wettelijke reserve

-

-

-

49

-49

-

-

Inkoop/verkoop en intrekking eigen certificaten

-109

-

-

-

-15.994

-

-16.103

Overige vermogensmutatie

-

-

-

-

-1.000

-

-1.000

Dividendbetalingen

-

-

-

-

-13.937

-

-13.937

Resultaat boekjaar

-

-

-

-

-

-14.390

-14.390

Stand per 31 december

1.926

32.010

8.311

326

182.039

-14.390

210.222

De wettelijke reserve, zijnde € 326.000 betreft een wettelijke reserve in verband met niet volledig door Bovemij N.V. gehouden deelnemingen. De herwaarderingsreserve en de wettelijke reserve zijn niet vrij uitkeerbaar. 

Per balansdatum bedraagt het maatschappelijk kapitaal acht miljoen euro (€ 8.000.000). Dit betreft veertig miljoen (40.000.000) gewone aandelen van nominaal twintig eurocent (€ 0,20). Hiervan zijn geplaatst en volgestort negen miljoen zeshonderdtweeëndertigduizend honderddertien (9.632.113) gewone aandelen van twintig eurocent (€ 0,20). 

Als gevolg van het certificaat-inkoopprogramma zijn er 549.833 gewone aandelen van twintig eurocent (€ 0,20) in 2022 ingekocht door Bovemij N.V.

Vervolgens heeft Bovemij N.V. 651.181 (549.833 plus de van medewerkers bij uitdiensttreding ingekochte certificaten), certificaten van aandelen die Bovemij N.V. via STAK in bezit hield gedecertificeerd en zijn deze als aandelen teruggeleverd aan Bovemij N.V. Tegelijkertijd zijn, als onderdeel van de inkoop eigen aandelen, 109.967 aandelen verkocht en geleverd aan BOVAG voor een bedrag van € 4.046.785,60 (€ 36,80 per aandeel). Tot slot heeft Bovemij N.V. besloten om 541.214 door Bovemij N.V. gehouden aandelen in te trekken. Dit betreft de 651.181 gedecertificeerde certificaten minus de 109.967 aan BOVAG verkochte aandelen.

Per balansdatum houdt Bovemij N.V. voor een bedrag van € 15.000 eigen certificaten. Dit betreft 412 certificaten waarvan de boekwaarde per 31 december 2022 € 36,80 per stuk bedraagt. De inkoop van eigen certificaten houdt verband met de verplichte terugkoopregeling van certificaten die Bovemij heeft bij medewerkers bij uitdiensttreding. De waarde van de eigen certificaten in het bezit van Bovemij is bij het eigen vermogen in mindering gebracht op de overige reserves.

De post inkoop/verkoop eigen certificaten wordt met name verklaard door het certificaat-inkoopprogramma zoals hierboven is toegelicht.

Bovemij N.V. en Daisy B.V. hebben in 2022 € 4.000.000 respectievelijk € 2.000.000 aan agio gestort in BOVAG Bovemij Platform B.V. Deze agiostorting leidt in 2022 bij Bovemij N.V. tot een eenmalige bijdrage aan de deelneming van € 1.000.000. Deze post is opgenomen in de regel Overige vermogensmutatie.

2021

(in duizenden euro's)

Geplaatst kapitaal

Agio- reserve

Herwaar- derings- reserve

Wettelijke reserve

Overige reserves

Onverdeeld resultaat

Totaal

Stand per 1 januari

2.035

32.010

8.842

3.098

126.499

48.834

221.318

Resultaatverdeling vorig boekjaar

-

-

-

-

48.834

-48.834

-

Mutatie herwaarderingsreserve

-

-

3.654

-

-3.654

-

-

Mutatie wettelijke reserve

-

-

-

-2.821

2.821

-

-

Inkoop/verkoop eigen certificaten

-

-

-

-

-1.204

-

-1.204

Dividendbetalingen

-

-

-

-

-11.089

-

-11.089

Resultaat boekjaar

-

-

-

-

-

46.627

46.627

Stand per 31 december

2.035

32.010

12.496

277

162.207

46.627

255.652

Bestemming van het resultaat 2021

In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 22 april 2022 is besloten € 13.937.000 uit te keren als dividend. Dit in lijn met het reserverings- en dividendbeleid en rekening houdend met een voor de vennootschap toereikend geachte solvabiliteit. Het resultaat is toegevoegd aan de overige reserves.

Voorstel voor bestemming van het resultaat 2022

Met inachtneming van het kapitaalbeleid van Bovemij N.V. heeft de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voorgesteld om geen dividend uit te keren en het resultaat na belastingen te onttrekken uit de overige reserves.