10. Voorzieningen

Voorzieningen voor latente belastingen

(in duizenden euro's)

Stand per
1 januari

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

Stand per
31 december

Egalisatiereserve

9.155

-

-3.964

-

5.191

Gebouwen en terreinen

6.262

-

-1.645

-

4.617

Aandelen en hypotheken

5.594

-

-5.594

-

-

Immateriële vaste activa

-

13

-

-

13

Totaal 2022

21.011

13

-11.203

-

9.821

De Voorzieningen voor latente belastingen is ten behoeve van het inzicht gesplist in een actieve en een passieve latentie en als presentatiewijziging ten opzichte van voorgaand jaar doorgevoerd. 

Overige voorzieningen

(in duizenden euro's)

Stand per
1 januari

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

Stand per
31 december

Jubileumuitkeringen medewerkers

504

119

-67

-101

455

Afkoop pensioenverplichting

4.563

23

-463

-1.332

2.791

Niet opgenomen vakantiedagen

1.272

323

-377

-

1.218

Cascoschaden en onderhoud leaseauto's

623

879

-955

-437

110

Garantievoorziening Autotrust

1.578

4.313

-3.352

-181

2.358

Voorziening AFM en DNB

2.000

2.000

-

-250

3.750

Totaal 2022

10.540

7.657

-5.214

-2.301

10.682

Bij de overige voorzieningen is de looptijd voor een bedrag van € 7.649.000 korter dan één jaar.

In november 2022 ontving N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij van de DNB een voorgenomen besluit tot het opleggen van een boete met een basisbedrag van € 2.000.000 voor het het niet voeren van integere en beheerste bedrijfsvoering over de periode 2016 t/m 2020. Deze last die nog kan wijzigen is de beste inschatting op basis van de beschikbare informatie op dit moment. In december heeft Bovemij zijn zienswijze aan de DNB gepresenteerd. De last is opgenomen onder de Voorziening AFM en DNB.