Gesegmenteerde balans per 31 december 2022

Activa

(in duizenden euro's)

Verzeke- ringen

Financie- ringen

Data en overig

Groep

Inter- company

Totaal 2022

Immateriële vaste activa

4.908

-

505

5.663

-

11.076

       

Beleggingen

319.650

212

-

182.212

-242.955

259.119

       

Vlottende activa

      

Vorderingen uit verzekeringen

45.510

-

-

-

-138

45.372

Vorderingen uit hoofde van financial lease

-

258.244

-

-

-

258.244

Belastingen en overige vorderingen

7.718

2.615

6.451

6.542

-5.818

17.508

 

53.228

260.859

6.451

6.542

-5.956

321.124

       

Overige activa

      

Materiële vaste activa

880

2.301

48

1.294

-

4.523

Liquide middelen

178.518

7.480

16.757

17.151

-

219.906

 

179.398

9.781

16.805

18.445

-

224.429

       

Overlopende activa

      

Overlopende acquisitiekosten

29.778

-

-

-

-

29.778

Overige overlopende activa

34.288

-

15

-

-

34.303

 

64.066

-

15

-

-

64.081

       
 

621.250

270.852

23.776

212.862

-248.911

879.829

Passiva

(in duizenden euro's)

Verzeke- ringen

Financie- ringen

Data en overig

Groep

Inter- company

Totaal 2022

Groepsvermogen en aandeel derden

152.186

25.777

-12.372

203.593

-169.731

199.453

       

Achtergestelde leningen

-

30.689

22.936

-

-12.481

41.144

       

Technische voorzieningen

438.477

-

-

-

-

438.477

       

Voorzieningen voor latente belastingen en overige voorzieningen

16.615

227

2.555

1.106

-

20.503

       

Schulden

      

Schulden uit verzekeringen

3.101

-

138

-

-138

3.101

Schulden aan kredietinstellingen

-

208.697

-

-

-60.743

147.954

Belastingen en overige schulden

9.545

5.034

10.298

6.113

-5.818

25.172

 

12.646

213.731

10.436

6.113

-66.699

176.227

       

Overlopende passiva

1.326

428

221

2.050

-

4.025

       
 

621.250

270.852

23.776

212.862

-248.911

879.829