2. Beleggingen

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

(in duizenden euro's)

2022

2021

Stand per 1 januari

228.314

199.281

Resultaat deelnemingen

-11.119

49.659

Dividenduitkering van deelnemingen

-41.242

-42.476

Dotatie voorziening negatief eigen vermogen

-3.715

767

Kapitaalstorting deelnemingen

16.000

14.552

Verwerving deelnemingen

-

958

Liquidatie deelnemingen

-

3.465

Overige mutaties

3.189

2.108

Stand per 31 december

191.427

228.314

Specificatie deelnemingen in groepsmaatschappijen

(in duizenden euro's)

2022

2021

N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij

152.186

193.833

Bovemij Financieringen B.V.

25.777

25.384

Autotrust Holding B.V.

1.393

1.637

Bovemij Platform Holding B.V.

7.931

4.091

Bovemij Interne Diensten B.V.

4.140

3.369

Stand per 31 december

191.427

228.314

Uitstaande leningen

(in duizenden euro's)

2022

2021

Stand per 1 januari

5.273

4.982

Leningen verstrekt

-

5.853

Leningen afgelost

-372

-2.500

Mutatie voorziening leningen verstrekt aan deelnemingen met negatief eigen vermogen

-3.189

-3.062

Stand per 31 december

1.712

5.273

De uitstaande leningen betreffen achtergestelde leningen verstrekt aan dochterondernemingen RDC Group B.V. ten bedrage van € 2.000.000 (2021: € 2.000.000) en aan BOVAG Bovemij Platform B.V. ten bedrage van € 10.481.000 (2021: € 10.853.000) onder aftrek van de negatieve deelneming van BOVAG Bovemij Platform B.V., zijnde € 10.769.000 (2021: € 7.580.000). De lening die is verstrekt aan RDC heeft een looptijd van één tot drie jaar en de rente bedraagt tussen de 1,7% en 1,9%. De lening die is verstrekt aan BOVAG Bovemij Platform heeft een looptijd van één tot vijf jaar en de rente bedraagt 4,0%.

Bovemij N.V. is in 2021 met BOVAG Bovemij Platform B.V. overeengekomen om een deel van de achtergestelde lening kwijt te schelden. Deze kwijtschelding bedraagt € 2.500.000 en is verantwoord onder de afgeloste leningen.