Financiële resultaten  

Bovemij maakt onderscheid in drie verschillende activiteiten, te weten verzekerings-, financierings- en data- & platformactiviteiten. In de gesegmenteerde balans en de gesegmenteerde winst-en-verliesrekening worden deze activiteiten elk als een segment weergegeven.

Solide operationele resultaten met een lager beleggingsresultaat

Het nettoresultaat van Bovemij bedraagt € -14,4 miljoen in 2022 en ligt daarmee op een lager niveau dan in 2021 (€ 46,6 miljoen).

Het resultaat uit reguliere bedrijfsvoering bedraagt € 21,2 miljoen (2021: € 43,6 miljoen) Dat is nog steeds op een goed niveau in vergelijking met het pre-corona tijdperk van voor 2020. In 2022 werd de winstgevendheid van de verzekeringsactiviteiten ten opzichte van 2021 ongunstig beïnvloed door het opheffen van de lockdownmaatregelen wat resulteerde in meer asfaltkilometers. De stormschades aan het begin van 2022 hebben door de herverzekering ervan een beperkte invloed gehad op het operationeel resultaat.

Het resultaat voor belastingen van Bovemij is in 2022 € 34,2 miljoen negatief beïnvloed door het resultaat uit beleggingen versus een positief resultaat uit beleggingen van € 19,9 miljoen in 2021. Dit is voornamelijk veroorzaakt door de stijgende rente en dalende aandelenkoersen in het huidige onstabiele geopolitieke klimaat. Dit leidt bij flinke marktbewegingen tot een grotere volatiliteit van het resultaat, zoals we die ook in 2021 hebben kunnen waarnemen toen ons beleggingsresultaat positief werd beïnvloed als gevolg van juist sterk gestegen beurskoersen.

Onze verzekeringsresultaten

Premieontwikkeling

De bruto geboekte premie van Bovemij bedraagt in 2022 € 384,9 miljoen en ligt daarmee € 18,4 miljoen hoger dan de bruto geboekte premie in 2021 (€ 366,5 miljoen).

De bruto geboekte premie neemt in 2022 met name toe in de particuliere tweewieler- en autoportefeuilles door stijgende verkoopaantallen. Daarnaast ligt de premie in de zakelijke portefeuille in 2022 op een hoger niveau dan in 2021, doordat klanten die in 2021 een zakelijk schadeverzekeringspakket (garagepolis of wagenparkverzekering) bij Bovemij afnamen, in 2021 een eenmalige coronakorting op de jaarpremie ontvingen.

De verdiende premie voor eigen rekening over 2022 kwam uit op € 355,3 miljoen en is daarmee € 14,3 miljoen hoger dan de verdiende premie voor eigen rekening over 2021. De stijging van de verdiende premie is met name het gevolg van groei in de portefeuilles.

Combined ratio

De combined ratio (bestaande uit het schade- en kostenpercentage) is in 2022 uitgekomen op 90,3% (2021: 80,4%). De stijging van de combined ratio is het gevolg van een hogere schadelast dan in 2021, waarin de schadelast van 2022 ongunstig werd beïnvloed door meer asfaltkilometers als gevolg van de beëindigde coronamaatregelen.

Beleggingsresultaten

In 2022 is het rendement op beleggingen 7,0% negatief, waarmee het beleggingsresultaat uitkomt op € 34,2 miljoen negatief (2021: € 19,9 miljoen positief). Het negatieve resultaat uit beleggingen in 2022 is het gevolg van de stijgende rente op de financiële markten waardoor de staatsobligaties en hypotheekfondsen waarin door Bovemij is belegd, sterk in marktwaardering zijn gedaald. Dit betreft ongerealiseerde, tijdelijke verliezen die de komende jaren zullen worden ingelopen. Daarnaast is in 2022 de waarde van de aandelenportefeuille van Bovemij sterk gedaald als gevolg van wereldwijd dalende beurskoersen, terwijl de waarde van de aandelenportefeuille van Bovemij in het eerste halfjaar van 2021 juist is gestegen.

Solvabiliteit

De solvabiliteitsvereisten hebben betrekking op de onder toezicht staande verzekeringsonderneming N.V.Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij en zijn gebaseerd op Solvency II grondslagen. De solvabiliteitsratio van dochteronderneming N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij bedraagt 213% (2021: 212%).

Het beschikbaar eigen vermogen onder Solency II bedraagt eind 2022 € 226,2 miljoen en is met € 5,7 miljoen afgenomen (2021: € 231,9 miljoen). De belangrijkste oorzaken hiervan zijn het uitgekeerde interim dividend, de negatieve beleggingsresultaten en de mutatie van de Best Estimate voorzieningen als gevolg van inflatie gecompenseerd door de effecten van rente en de toerekening van kosten.

Het minimaal benodigde vermogen (solvabiliteitskapitaalvereiste) bedraagt eind 2022 € 106,3 miljoen  en is met € 3,1 miljoen afgenomen (2021: € 109,4 miljoen). Dit wordt vooral veroorzaakt door een afname van het marktrisico doordat de exposure is afgenomen door de negatieve beleggingsresultaten. De verzekeringstechnische risico’s nemen toe vanwege de stijging van de schadevoorzieningen.

In de berekening van de solvabiliteit wordt rekening gehouden met alle voor N.V. SchadeverzekeringMaatschappij relevant geachte risico’s. Voor een toelichting op het intern vastgestelde streefniveau (appetite) van de solvabiliteit wordt verwezen naar het Verslag van de Raad van Bestuur, paragraaf Risicomanagement en hierin naar de subparagraaf Kapitaal- en dividendbeleid.

Bij de vaststelling van de solvabiliteitsratio wordt gebruik gemaakt van diverse schattingen, waaronder:

  • de vaststelling van de best estimate technische voorzieningen;

  • de vaststelling van de voorziening voor niet-gemodelleerde portefeuilles;

  • het verlies-compenserende effect van uitgestelde belastingen (Loss Absorbing Capacity of Deferred Taxes; LAC DT) bij de bepaling van de Solvency Capital Requirement (SCR).

Onze financieringsresultaten

Ontwikkeling financieringsportefeuille

Op 31 december 2022 bedraagt de boekwaarde van de uitstaande financieringen van Bovemij € 260,6 miljoen (31 december 2021: € 302,0 miljoen). In 2022 daalde de boekwaarde van de uitstaande financieringen met € 41,4 miljoen doordat afscheid werd genomen van een aantal leasemaatschappijen en doordat het aantal nieuw ingezette financieringscontracten in het eerste halfjaar van 2022 afnam. Na de sanering van klanten met een slecht risicoprofiel in de laatste jaren, verleggen we de focus voor de komende jaren op een gezonde groei in de financieringsportefeuille.

Financiële prestaties bedrijfsonderdeel Financieringen

In 2022 heeft het bedrijfsonderdeel Financieringen een winst voor belastingen van € 0,6 miljoen gerealiseerd, een verbetering van € 0,4 miljoen ten opzichte van de winst voor belastingen van € 0,2 miljoen in 2021. De brutomarge als percentage van de gemiddeld uitstaande financieringen blijft stabiel in 2022 op 3,1% (2021: 3,1%). 

Data en platforms

Data en platforms ondersteunen de mobiliteitsbranche

In 2018 lanceerden BOVAG en Bovemij gezamenlijk het mobiliteitsplatform viaBOVAG.nl. BOVAG en Bovemij participeren beide voor 50% in de gezamenlijke onderneming BOVAG Bovemij Platform B.V. waarin viaBOVAG.nl is ondergebracht.

In 2021 is Bovemij gestart met het opzetten van viaBovemij.nl, het platform waarop de mobiliteitsbranche wordt geholpen op het gebied van omzet, efficiency en continuïteit. 

Data & Analytics (RDC) levert data-intelligentie en datadiensten aan zowel de mobiliteitsbranche als intern aan de overige bedrijfsonderdelen van Bovemij. De data en diensten zullen de komende jaren steeds meer gericht worden op de ondersteuning en realisatie van de mobiliteitsplatforms viaBOVAG.nl en viaBovemij.nl. 

Financiële prestaties bedrijfsonderdeel Data en platforms

De omzet uit data-activiteiten over 2022 bedraagt € 26,2 miljoen (2021: € 26,4 miljoen). Ten opzichte van 2021 daalde de omzet doordat niet-strategische diensten zijn afgestoten en daardoor in 2022 geen omzet meer genereerden. Gecorrigeerd voor de verkochte onderdelen, nam de omzet uit data-activiteiten in 2022 met € 1,2 miljoen toe ten opzichte van 2021 door een hogere omzet van Autotrust en viaBOVAG.nl.

De omzet van de platforms steeg in 2022 van € 1,9 miljoen naar € 2,4 miljoen. Doordat er ook in 2022 aanzienlijke kosten zijn gemaakt voor het op- en uitbouwen van de platforms en de naamsbekendheid van de platforms, bedraagt het verlies voor belastingen in 2022 € 15,6 miljoen (2021: € 15,3 miljoen verlies voor belastingen). Het resultaat van BOVAG Bovemij Platform B.V. is voor 100% in de geconsolideerde resultatenrekening van Bovemij opgenomen en vervolgens gecorrigeerd voor het 50%-aandeel in het resultaat na belastingen dat niet voor rekening van Bovemij komt.

Autotrust

In 2021 heeft Bovemij door de overname van Autotrust haar diensten uitgebreid met garanties en onderhoudsabonnementen. In 2022 heeft Autotrust een omzet van € 6,9 miljoen (2021 € 6,2 miljoen) en een resultaat voor belastingen van € -0,3 miljoen gerealiseerd (2021 € 0,9 miljoen).

Holding en Bovemij Interne diensten

In het resultaat van de Holding en Bovemij Interne diensten zijn de niet doorbelaste holdingkosten en de kosten van groepsbrede initiatieven verantwoord. Deze groepsbrede initiatieven zijn zowel gericht op de ondersteuning alsmede op de realisatie van de strategie van Bovemij.

Kasstroomoverzicht 

Bovemij heeft per jaareinde 2022 € 220 miljoen aan liquide middelen (2021: € 231 miljoen). De onderliggende kasstromen zijn als volgt:

  • De kasstroom uit operationele activiteiten van Bovemij bedroeg in 2022 € 70,2 miljoen en is met € 6,9 miljoen afgenomen ten opzichte van 2021. 

  • De uitgaande kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten was in 2022 € 27,7 miljoen lager dan in 2021, met name wegens minder aankopen beleggingen (effect € 8,5 miljoen) en het effect van de acquisitie van Autotrust uit 2021 (effect € 5,4 miljoen).

  • De kasstroom uit financieringsactiviteiten was € 22,0 miljoen negatief ten opzicht van 2021, met name veroorzaakt door de inkoop/verkoop eigen certificaten in 2022 (effect € 14,9 miljoen)