Medewerkers in cijfers

In 2022 is het personeelsbestand nagenoeg gelijk gebleven. We hebben kritisch gekeken naar kosten en dus ook naar het invullen van vacatures. Het aantal fte’s is een resultante van een behoorlijk verloop (bijna 15%, wat overigens in lijn is met de trend in Nederland) en een mooie recruitmentinspanning. 

Bovemij gaat zorgvuldig om met de inzet van externen en kent een gezonde flexibele schil van 12%. In onderstaande twee grafieken is de ontwikkeling te zien van het aantal medewerkers dat bij Bovemij in loondienst was tussen 2014 en 2021. De medewerkers van SRM Rechtsbijstand zijn hierin ook meegenomen. 

De gemiddelde leeftijd bij Bovemij is iets toegenomen. Dat wordt enerzijds verklaard door een bewust aannamebeleid om niet alleen jonge professionals te werven, maar nadrukkelijk te werven op alle leeftijdsgroepen. Anderzijds kende Bovemij een wat groter verloop onder medewerkers met relatief kortere dienstverbanden, die vaak ook wat jonger zijn.

Bovemij streeft naar een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen in alle posities. De gemiddelde verhouding is nagenoeg gelijk gebleven. Het grotere aantal mannen wordt verklaard doordat veel digitale functies traditioneel door mannen worden ingevuld. Het aantal vrouwen in senior management-posities (Raad van Bestuur en leden directieraad) bedraagt 46%.

Bovemij kent over 2022 een stijgend verzuim van 6%. Hier heeft corona een belangrijk aandeel in gehad, net als voor heel Nederland. Inzoomend op het verzuim zien we vooral een langdurig verzuim. Het gemiddelde verzuim bij Bovemij is 26 dagen; dat is erg lang ten opzichte van het landelijk gemiddelde. Bovemij zal bij het selecteren van de nieuwe Arbodienst dan ook nadrukkelijk kijken naar een effectief casemanagement, naast aandacht voor preventie en focus op het verlagen van de werkdruk. Dit zal voor het jaar 2023 actueel blijven.