3. Vorderingen

Voor vorderingen uit herverzekering en uit direct verzekering  is de boekwaarde een redelijke schatting van de reële waarde.

Vorderingen uit herverzekering

Voor de jaren vanaf 2021 treedt Bovemij op als herverzekeraar van het WIA Construct IV. De vordering op N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken volgend uit deze herverzekering is op de balans van Bovemij opgenomen onder de vordering uit herverzekering en bedraagt € 9.229.000 (2021: € 5.448.000).

Vorderingen uit co-assurantie en inkomende herverzekering

(in duizenden euro's)

2022

2021

Stand per 1 januari

35.536

51.723

Onttrekking/toevoeging WIA-construct III

-10.237

-16.187

Stand per 31 december

25.299

35.536

De vorderingen uit co-assurantie en inkomende herverzekering hebben betrekking op de in WIA Construct III gezamenlijk met N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken uitgevoerde WIA-verzekering voor de BOVAG-branche en de NVKL-branche. 

De boekwaarde van de vorderingen uit co-assurantie en inkomende herverzekering zijn een redelijke inschatting van de reële waarde en deze vorderingen zullen naar verwachting niet binnen twaalf maanden na balansdatum worden afgewikkeld. In 2022 zijn er, evenals voorgaand jaar, geen bijzondere waardeverminderingen onderkend.

Vorderingen uit hoofde van Financial Lease

(in duizenden euro's)

2022

2021

Stand per 1 januari

288.340

328.958

Financieringen verstrekt

96.096

136.903

Financieringen afgelost

-125.780

-175.298

Voorziening oninbare financial leasevorderingen

-412

-2.223

Stand per 31 december

258.244

288.340

De vorderingen uit hoofde van financial lease bestaan uit leaseovereenkomsten waarbij de lessee het economisch eigendom van het voertuig heeft en Bovemij als lessor het juridisch eigendom. Deze leasecontracten kennen een vast rentepercentage gedurende de looptijd van het contract. Contracten kunnen stilzwijgend worden verlengd.

De Voorziening oninbare financial leasevorderingen is per balansdatum € 412.000 (2021: € 2.223.000). Dit betreft voor € 332.000 euro voorzieningen op eindlessees in de directe financial leaseportefeuille en € 80.000 euro betreft een voorziening op financial leasevorderingen op een leasemaatschappij.

Per 31 december 2022 bestaat de portefeuille voor € 1.527.000 (2021: € 3.738.000) uit huurkoopcontracten op particulieren, ten behoeve van de aanschaf van een voertuig. Er wordt geen consumptief krediet meer verstrekt door BFM vanaf boekjaar 2020.

Er wordt een voorziening getroffen op de financial lease en consumptief kredietportefeuille indien de debiteur minimaal één achterstand langer dan negentig dagen open heeft staan. De voorziening betreft in dat geval het volledige debiteurensaldo exclusief omzetbelasting.  In de tabel is onder de voorziening oninbare financial leasevorderingen een last van € 3.000 (2021: € 1.323.000) geboekt onder bijzonder waardevermindering uit hoofde van vorderingen lease. Het overige deel betreft het onttrekken van de voorziening ten behoeve van oninbare financial leasevorderingen.

Voor een bedrag van € 91.015.000 bedraagt de looptijd van de vorderingen uit hoofde van financial lease korter dan één jaar, een bedrag van € 167.169.000 heeft een looptijd tussen de één en vijf jaar en een bedrag van € 60.000 heeft een looptijd langer dan vijf jaar. De maximale looptijd van vorderingen uit hoofde van financial lease is zes jaar en de rente bedraagt tussen de 3,4% en 10,0%. Als zekerheid voor de vordering uit hoofde van financial lease zijn achtergestelde leningen gestort door kredietnemers, zie 8. Achtergestelde leningen.

De bruto investering bestaat uit de aankoopwaarde van de auto onderliggende aan de lease en geactiveerde initiële directe kosten. De contante waarde van de financial leaseportefeuille, bestaande uit aflossing en rente, wordt verdisconteerd tegen de impliciete rentevoet uit het leasecontract. Omdat de contante waarde verdisconteerd wordt tegen de impliciete rentevoet en alle betalingen gegarandeerd zijn inclusief de restwaarde door de terugkoopverplichting, is de bruto investering in de lease minimaal gelijk aan de contante waarde.

Er zijn geen onverdiende rentebaten. Er zijn geen cumulatieve waardeverminderingen op de contante waarde in mindering gebracht. Voorzieningen voor oninbaarheid voor reeds gefactureerde leasetermijnen staan verantwoord onder de overige vorderingen. 

Er zijn geen voorwaardelijke leasebetalingen verwerkt als opbrengst omdat er geen aanvullende voorwaarden zijn op de leasebetalingen, anders dan het verstrijken van tijd. 

De reële waarde van de vorderingen uit hoofde van financial lease wordt geschat op basis van de verwachte kasstromen die worden verdisconteerd tegen het rentepercentage dat Bovemij Financieringsmaatschappij B.V. op de laatst opgenomen tranche aan kredietinstellingen betaalt. De geschatte reële waarde van de vorderingen uit hoofde van financial lease bedraagt € 264.380.000 (2021: € 301.904.000).

Actieve belastinglatentie

(in duizenden euro's)

2022

2021

Aandelen en hypotheken

42

-

Voorziening Waarborgfonds Motorverkeer

721

708

Immateriële vaste activa

-

3.667

Verliescompensatie BOVAG Bovemij Platform

-

1.226

Stand per 31 december

763

5.601

De actieve belastinglatentie, onderdeel van de Voorzieningen voor latente belastingen, is ten behoeve van het inzicht gesplist in een actieve en een passieve belastinglatentie en als presentatiewijziging ten opzichte van voorgaand jaar doorgevoerd. 

Overige vorderingen

(in duizenden euro's)

2022

2021

Debiteuren niet-verzekeringstechnische activiteiten

3.242

3.692

Vooruitbetaalde kostenfacturen

3.830

2.539

Nog te factureren omzet RDC

1.456

1.623

Rekening courant Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche

665

-

Te vorderen vennootschapsbelasting

5.610

2.113

Te vorderen omzetbelasting

-

3.098

Overige vorderingen

1.942

1.108

Stand per 31 december

16.745

14.173

De overige vorderingen hebben overwegend een kortlopend karakter en bevatten geen materieel kredietrisico, de boekwaarde is een redelijke schatting van de reële waarde.