STAK

Stichting Administratiekantoor Bovemij (STAK) heeft als doel het verkrijgen en administreren van gewone aandelen in het kapitaal van Bovemij N.V. STAK oefent het stemrecht uit, int het op de aandelen beschikbaar gestelde dividend en keert het dividend uit aan de certificaathouders. Sinds de aandelenemissie in 2010 is er sprake van twee grootaandeelhouders: BOVAG (82,50%) en STAK (17,50%). Na het inkoopprogramma certificaten van mei 2022 is de verhouding gewijzigd: BOVAG 88% en STAK 12%. STAK vertegenwoordigt zo'n 200 certificaathouders, die allemaal behoren tot het netwerk van BOVAG. 

 De samenstelling van het STAK-bestuur is als volgt:

  • Bob Velthuis - voorzitter

  • Ageeth Bakker - lid namens Bovemij

  • George de Booij - lid namens BOVAG

  • Henk van der Kwast - lid

  • Arnold Koopmans - lid

Het bestuur van STAK kwam in het afgelopen jaar zeven keer bij elkaar. Onderwerpen die onder meer aan bod kwamen, zijn de strategie van Bovemij, verzoeken van certificaathouders die goedkeuring van het STAK-bestuur vereisen, het onderzoek naar de verhandelbaarheid van de certificaten en uiteindelijk het inkoopprogramma certificaten van Bovemij. 

De problematiek van de beperkte verhandelbaarheid van de certificaten van de afgelopen jaren is een centraal thema voor het STAK bestuur, zo ook voor 2022. Na het afronden van de marktverkenning door de onderneming is mede door de signalen van het STAK bestuur door de onderneming gekeken naar een mogelijke oplossing voor certificaathouders om hun certificaten tegen een redelijke prijs aan te kunnen bieden. Dit heeft geleid tot een onderzoek van de onderneming naar de mogelijkheden van een inkoopprogramma van certificaten van Bovemij. 

Na het persbericht van begin april 2022 door Bovemij waarin het inkoopprogramma is aangekondigd, zijn er informatiesessies voor certificaathouders georganiseerd door Bovemij. Het is vanaf dit moment van openbaarmaking van deze informatie voor alle belanghebbenden dat de STAK nauw betrokken is geweest bij het inkoopprogramma. Zo heeft de STAK haar input gegeven op de communicatie rondom het inkoopprogramma en is zij aanwezig geweest bij de informatiesessie voor certificaathouders die door de onderneming zijn georganiseerd. 

Het inkoopprogramma heeft erin geresulteerd dat alle certificaathouders die dit wensten, hun certificaten voor inkoop door Bovemij hebben kunnen aanbieden. Uiteindelijk heeft 55% van de certificaathouders deelgenomen. Een voor de STAK belangrijk resultaat als vertegenwoordiger van de certificaathouders.

Dit neemt niet weg dat de verhandelbaarheid van de certificaten nog steeds relatief beperkt is. Dit zal een blijvend aandachtspunt voor de STAK zijn, als ook de aandacht voor een mogelijk vervolg op het inkoopprogramma door de onderneming.

Bob Velthuis
Voorzitter Stichting Administratiekantoor Bovemij