Gesegmenteerde winst-en-verliesrekening over 2022

(in duizenden euro's)

Verzeke- ringen

Financie- ringen

Data en overig

Groep

Eliminaties

Totaal 2022

       

Resultaat technische rekening

11.847

-

-

-

91

11.938

       

Resultaat beleggingen

-9.824

-38

-969

357

-1.155

-11.629

       

Niet-verzekeringstechnische activiteiten

      

Omzet

457

29.248

26.247

-

-91

55.861

Kostprijs van de omzet

-21

-20.126

-6.450

-

1.155

-25.442

Beheerskosten

-719

-8.547

-31.481

-4.977

-

-45.724

Overige baten (+) en lasten (-)

-

-3

-

-

-

-3

Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten

-283

572

-11.684

-4.977

1.064

-15.308

       

Andere baten (+) en lasten (-)

-1.750

-

-

-

-

-1.750

       

Resultaat voor belastingen

-10

534

-12.653

-4.620

-

-16.749

       

Belastingen

-394

-141

-2.922

-380

7

-3.830

       

Resultaat na belastingen

-404

393

-15.575

-5.000

7

-20.579

       

Resultaat aandeel derden

-

-

-

6.189

-

6.189

       

Resultaat na belastingen toekomend aan Bovemij N.V.

-404

393

-15.575

1.189

7

-14.390

Voor een specificatie van het 'Resultaat technische rekening' wordt verwezen naar de toelichting op het 'Resultaat technische rekening per branchegroep'.

In de gesegmenteerde winst-en-verliesrekening is de interne omzet binnen het segment Data ten bedrage van € 156.000 geëlimineerd. Tevens heeft in de gesegmenteerde winst-en-verliesrekening eliminatie plaatsgevonden van de € 1.155.000 rente die vanuit het segment Verzekeringen in rekening is gebracht bij het segment Financieren.