Evaluatie functioneren

In november 2022 heeft de Raad van Commissarissen een Onderling Beraad gehouden, zonder de aanwezigheid van de Raad van Bestuur. In 2019 was het de laatste keer dat deze evaluatie met ondersteuning van een externe adviseur heeft plaatsgevonden. Afgelopen jaar heeft opnieuw de evaluatie plaatsgevonden onder begeleiding van dezelfde externe adviseur als destijds, KPMG. In dit overleg stond de evaluatie van de RvC, de onderliggende commissies, de RvB en het individuele functioneren van de commissarissen centraal. Hiervoor zijn individueel evaluatieformulieren ingevuld; de samenvatting van de resultaten zijn met elkaar in het Onderling Beraad besproken.

De RvC heeft een sterke ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van vertrouwen, openheid en balans qua onderwerpen over de breedte van de organisatie. Er is een algemeen positief beeld over de bereikte resultaten van het afgelopen jaar en de bijdrage van alle leden van de RvC hieraan en een goede samenwerking binnen de RvC en de onderliggende commissies (Audit en Risico Commissie en Nominatie en Renumeratie Commissie) .

De RvC is positief over het traject van de herijking van de realisatie van de strategie. Uitkomst van dit traject is dat de RvB meer gaat temporiseren om de gestelde doelen te halen. Dat betekent dat Bovemij meer tijd zal nemen voor het transformatietraject, rekening houdend met de beschikbare capaciteit van de organisatie.

Waar het afgelopen jaar nog gedomineerd werd door de werving van de CEO, het inkoopprogramma en het compliance dossier zal het komende jaar de langetermijnagenda meer centraal staan, zoals de strategie en strategische personeelsplanning.

Het verslag van het Onderling Beraad is gedeeld met de RvB om gezamenlijk de verbeterpunten te gaan realiseren, los van de aandachtspunten die specifiek bij de RvC liggen. De eigenaar van de actiepunten is de voorzitter van de RvC en deze monitort de opvolging met ondersteuning van de secretaris. Tevens vinden twee keer per jaar strategiedagen met bestuur en commissarissen plaats waarbij naast het vooruit kijken ook de evaluatie aan bod komt.