Geconsolideerd kasstroomoverzicht

(in duizenden euro's)

 

2022

2021

    

Stand liquide middelen per 1 januari

 

230.832

240.561

    

Kasstroom uit operationele activiteiten

   

Resultaat na belastingen

 

-14.390

46.627

Aanpassingen voor:

   

Aandeel derden

7

-3.190

-3.061

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen materiële vaste activa

4

1.831

5.060

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen immateriële vaste activa

1

1.362

5.129

Niet-gerealiseerde waardeverandering beleggingen

2

36.471

-17.778

Mutatie vorderingen uit hoofde van financial lease

3

30.096

40.618

Mutatie technische voorzieningen

9

27.615

-1.037

Mutatie voorziening voor latente belastingen

10

-11.190

2.740

Mutatie overige voorzieningen

10

142

6.368

Mutatie overige operationele activiteiten

 

1.424

-7.578

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

 

70.171

77.088

    

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

   

Investeringen en aankopen

   

Aankopen beleggingen

2

-44.644

-53.169

Acquisitie deelnemingen, netto van geacquireerde liquide middelen

 

-

-5.399

Investeringen materiële vaste activa

4

-1.207

-6.718

Investeringen immateriële vaste activa

1

-1.348

-2.560

    

Desinvesteringen en verkopen

   

Verkopen beleggingen

2

15.314

12.936

Desinvesteringen materiële vaste activa

4

10.843

5.430

Desinvesteringen immateriële vaste activa

1

33

782

Totaal kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

 

-21.009

-48.698

    

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

   

Inkoop/verkoop eigen certificaten

 

-16.103

-1.204

Dividenduitkering

 

-13.937

-11.089

Overige vermogensmutatie

 

-1.000

-

Opgenomen financieringen

8, 11

46.869

57.511

Afgeloste financieringen

8, 11

-75.917

-83.337

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

 

-60.088

-38.119

    

Mutatie liquide middelen

 

-10.926

-9.729

    

Stand liquide middelen per 31 december

 

219.906

230.832

De nummering in het kasstroomoverzicht verwijst naar de nummering in de toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening. De mutatie van overige operationele activiteiten in het kasstroomoverzicht betreft de mutatie in het boekjaar van de vorderingen, de overlopende activa, de schulden en de overlopende passiva. Voor de kasstroom inkoop/verkoop eigen certificaten en de kasstroom uit dividenduitkering, zoals opgenomen onder de kasstroom uit financieringsactiviteiten, wordt verwezen naar de specificatie van het eigen vermogen in de enkelvoudige balans.