12. Overlopende passiva

Overlopende passiva

(in duizenden euro's)

2022

2021

Reservering balansgratificatie personeel

532

1.876

Verplichting inkoop eigen certificaten

-

1.219

Reservering pensioenen

-

233

Overige overlopende passiva

3.493

4.966

Totaal

4.025

8.294

De post verplichting inkoop eigen certificaten wordt nader toegelicht onder de beloning bestuurders, deze is in 2022 betaald. De overlopende passiva hebben overwegend een kortlopend karakter en de boekwaarde is een redelijke schatting van de reële waarde. 

Niet in de balans opgenomen regelingen

Leaseverplichtingen

Ten behoeve van de bedrijfsvoering van Bovemij zijn operationele leaseverplichtingen aangegaan met een gemiddelde looptijd van twee jaar. Per balansdatum bedraagt de som van de verschuldigde maandelijkse termijnen € 2.267.000 (2021: € 2.390.000). Hiervan vervalt € 983.000 na één jaar en € 1.284.000 vervalt tussen de één en vier jaar.

Huurverplichtingen

Bovemij heeft voor drie panden huurverplichtingen:

  • De jaarlijkse huurverplichting voor de kantoorruimte op etage 4 van Takenhofplein 1 te Nijmegen bedraagt € 97.000 en wordt jaarlijks geïndexeerd. Het huurcontract loopt tot en met 30 juni 2027.

  • De jaarlijkse huurverplichting voor de kantoorruimte op etage 5 van Takenhofplein 1 te Nijmegen bedraagt € 97.000 en wordt jaarlijks geïndexeerd. Het huurcontract loopt tot en met 30 juni 2026.

  • De jaarlijkse huurverplichting voor de kantoorruimte op etage 6 van Takenhofplein 1 te Nijmegen bedraagt € 97.000 en wordt jaarlijks geïndexeerd. Het huurcontract loopt tot en met 30 juni 2025.

  • De jaarlijkse huurverplichting voor het kantoorpand in Amsterdam Zuidoost bedraagt € 423.000 per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd. Het huurcontract loopt tot en met 31 december 2027.

  • De jaarlijkse huurverplichting voor het kantoorpand in Assen bedraagt € 75.000 per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd. Het huurcontract loopt tot en met 30 september 2024.

  • De jaarlijkse huurverplichting voor het kantoorpand in Kaarst (Duitsland) bedraagt  € 43.000 per jaar en wordt jaarlijks geïndexeerd. Het huurcontract loopt tot en met 30 november 2024.

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij van Terrorismeschaden N.V. (NHT)

Op 1 juli 2003 is na overleg tussen verzekeraars, de overheid en de Pensioen- en Verzekeringskamer inzake het terrorismeverzekeringsprobleem de NHT, de zogenaamde terrorismepool, van start gegaan. De terrorismepool waarin verzekeraars, herverzekeraars en de overheid deelnemen maakt het mogelijk om op een verantwoorde wijze dekking te blijven bieden voor terrorismerisico’s. Voor verzekeraars is het risico gemaximeerd tot € 200 miljoen. Bovemij neemt deel aan de NHT en staat vanaf 1 januari 2022 garant voor haar aandeel (het obligo) in de 1e layer (zijnde € 200 miljoen) tot maximaal € 1.321.000.

Investeringsverplichtingen

Ten behoeve van de vervanging van het verzekeringstechnische automatiseringssysteem voor bedrijfsmatige verzekeringen heeft Bovemij per 31 december 2022 een investeringsverplichting van € 135.000,- aan de leverancier van dit systeem.

Aansprakelijkheidsstelling

Overeenkomstig artikel 403, lid 1, Titel 9 Boek 2 BW heeft Bovemij N.V. een verklaring van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor haar Nederlandse groepsmaatschappijen, met uitzondering van Bovemij Juridische Diensten B.V., Quakel Assuradeuren B.V., Bovemij Financieringsmaatschappij B.V., Bovemij Financieringen B.V., BOVAG Bovemij Platform B.V., Enra GmbH en Autotrust Holding B.V. en dochters.

Fiscale eenheid

Fiscale eenheid Bovemij N.V. vormt tezamen met haar Nederlandse 100% dochterondernemingen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Alle entiteiten die deel uitmaken van de fiscale eenheid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsbelasting. Bovemij N.V. belast de vennootschapsbelasting door aan de dochtermaatschappijen op basis van het commerciële resultaat van betreffende entiteit, met uitzondering van verliesverrekening.

Tevens maakt Bovemij N.V. met haar Nederlandse 100% dochterondernemingen onderdeel uit van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Uitzonderingen hierop zijn Bovemij Platform Holding B.V., viaBovemij.nl, Enra GmbH en de Autotrust-groep. Voor de fiscale eenheid omzetbelasting geldt dat alle vennootschappen die deel uitmaken van een fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk zijn voor alle belastingschulden van alle verschillende belastingmiddelen.

Garantstelling externe financiering Bovemij Financieringsmaatschappij B.V.

Bovemij N.V. staat garant voor de verplichtingen die uit hoofde van externe financiering door Bovemij Financieringsmaatschappij B.V. zijn aangegaan. Deze garantstelling heeft een looptijd die gelijk is aan de looptijd van de externe financiering, ingaande vanaf 23 april 2021, zie schulden aan kredietinstellingen.

Onbeperkte voorwaartse verliesverrekening

Per 1 januari 2022 zijn verliezen onbeperkt in de tijd verrekenbaar voor wat betreft de vennootschapsbelasting. Dit geldt ook voor de op 1 januari 2022 reeds aanwezige verliezen. Dit geldt specifiek voor alle openstaande verliezen van de joint venture BOVAG Bovemij Platform B.V. die als deelneming 100% wordt meegeconsolideerd door Bovemij N.V., maar zelfstandig belastingplichtig is en buiten de fiscale eenheid van Bovemij N.V. valt. De gecumuleerde fiscale verliezen tot en met 31 december 2022 bedragen EUR 19,0 miljoen.