15. Bedrijfskosten

Beheers- en personeelskosten

(in duizenden euro's)

2022

2021

Algemene kosten

6.442

8.715

Lonen en salarissen

39.076

41.765

Sociale lasten

6.026

5.553

Pensioenlasten

5.380

4.788

Overige personeelskosten

24.484

16.682

Huisvesting

2.929

2.937

Automatiseringskosten

14.028

9.851

Reis- en verblijfkosten

2.539

2.170

Marketing- en communicatiekosten

5.878

7.806

Afschrijvingen

1.868

2.617

Totaal beheers- en personeelskosten

108.650

102.884

Toegerekend aan beleggingen

-

246

Toegerekend aan niet-verzekeringstechnische activiteiten

45.509

49.005

Toegerekend aan Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche

1.000

581

Toegerekend aan schadelast

5.946

5.767

Toegerekend aan acquisitiekosten

7.465

6.376

Beheers- en personeelskosten technische rekening

48.730

40.909

De beheers- en personeelskosten toegerekend aan niet-verzekeringstechnische activiteiten zijn opgenomen bij de toelichting op het 'Resultaat niet-verzekeringstechnische activiteiten'.

Overzicht gemiddeld aantal medewerkers en FTE in loondienst

 

Gemiddeld aantal medewerkers

Gemiddeld aantal FTE

 

2022

2021

2022

2021

Verzekeringen

239

268

209

232

Financieringen

63

65

57

59

Data en overig

98

158

90

146

Staf

181

116

165

105

Commercie

100

82

97

79

Holding

4

4

4

4

Totaal

685

693

622

625

Bovemij heeft haar organisatiestructuur aangepast naar (deels) een matrixorganisatie, wat betekent dat medewerkers zijn gealloceerd aan het team van de functioneel leidinggevende. Dit leidt tot een verschuiving van FTE tussen de diverse bedrijfsonderdelen. Medewerkers van Staf, Commercie en Holding behoren in de gesegmenteerde jaarrekening tot het segment 'groep'. 

Voor een overzicht van de bezoldiging van commissarissen en bestuurders wordt verwezen naar de toelichting op de enkelvoudige winst-en-verliesrekening.

Honoraria externe accountant

(in duizenden euro's)

2022

2021

Controle van de jaarrekening en andere wettelijke rapportages

658

630

Andere controleopdrachten

-

-

Totaal

658

630

De honoraria (incl. BTW) van Ernst & Young Accountants LLP zijn ten laste gebracht van Bovemij N.V. en haar deelnemingen, een en ander zoals bedoeld in artikel 2:382a BW. De honoraria van de externe accountant hebben betrekking op de totale honoraria voor de controle van de jaarrekening en andere wettelijke rapportages over het boekjaar 2022, ongeacht of de werkzaamheden al gedurende het boekjaar 2022 zijn verricht.