11. Schulden

Voor schulden uit herverzekering en uit direct verzekering  is de boekwaarde een redelijke schatting van de reële waarde.

Schulden aan kredietinstellingen

(in duizenden euro's)

2022

2021

Stand per 1 januari

175.847

203.860

Opgenomen

41.218

45.055

Afgelost

-69.111

-73.068

Stand per 31 december

147.954

175.847

De schulden aan kredietinstellingen ten bedrage van € 147.954.000 (2021: € 175.847.000) betreffen de aangetrokken financieringen ten behoeve van de financiering van autolease-activiteiten. Voor een bedrag van € 78.264.000 (2021: € 110.188.000) bedraagt de looptijd van de financieringen tussen de één en de vier jaar. De maximale looptijd van schulden aan kredietinstellingen is vier jaar en de gemiddelde rentevoet bedraagt 1,9% (2021: 1,7%).

De reële waarde van de schulden aan kredietinstellingen is geschat door de contante waarde van de leningen te berekenen. Het rentepercentage van 1,7% is op basis van de rente die Bovemij Financieringsmaatschappij B.V. betaalt op haar meest recente tranche onder de kredietfaciliteit. De reële waarde van de schulden aan kredietinstellingen bedraagt € 202.519.000 ( 2021: € 175.419.000). De reële waarde is lager, omdat de leningen een vaste rentestructuur hebben waarbij de huidige marktrente hoger is dan de contractueel afgesproken rente.

Bovemij N.V. staat garant voor de verplichtingen die uit hoofde van externe financiering door Bovemij Financieringsmaatschappij B.V. zijn aangegaan. Deze garantstelling heeft een looptijd die gelijk is aan de looptijd van de externe financiering, ingaande vanaf 22 april 2022. Ultimo 2022 voldoet Bovemij Financieringsmaatschappij B.V. aan de financiële kengetallen uit het convenant met haar financiers. Deze kengetallen zijn: positief rendement en een solvabiliteit van ten minste 15% (ultimo 2021: 15%).

Belastingen en premies sociale verzekeringen

(in duizenden euro's)

2022

2021

Assurantiebelasting

2.972

2.318

Omzetbelasting

2.875

-

Sociale lasten

2.681

282

Totaal

8.528

2.600

Overige schulden

(in duizenden euro's)

2022

2021

Crediteuren

13.448

10.729

Vooruitgefactureerde abonnementen Autotrust Service

1.364

1.266

Vooruitgefactureerde omzet RDC

651

515

Rekening courant Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche

-

70

Overige schulden

1.181

1.301

Totaal

16.644

13.881

Alle schulden, met uitzondering van de hiervoor reeds gespecificeerde schulden aan kredietinstellingen, hebben een kortlopend karakter waarbij geen rente in rekening wordt gebracht. De boekwaarde is een redelijke schatting van de reële waarde.