Enkelvoudige balans per 31 december 2019

(voor resultaatbestemming)

Activa

(in duizenden euro's)

 

31-12-2019

31-12-2018

    
    

Beleggingen

1

  

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

 

197.024

169.832

Uitstaande leningen

 

7.200

5.000

  

204.224

174.832

    

Vlottende activa

   

Vorderingen op groepsmaatschappijen

 

3.988

3.858

Overige vorderingen en overlopende activa

 

142

760

  

4.130

4.618

    

Liquide middelen

 

156

65.522

    
  

208.510

244.972

Passiva

(in duizenden euro's)

 

31-12-2019

31-12-2018

    
    

Eigen vermogen

2

  

Geplaatst kapitaal

 

2.035

2.035

Agioreserve

 

32.010

32.010

Herwaarderingsreserve

 

8.470

6.349

Wettelijke reserve

 

3.834

8.256

Overige reserves

 

120.428

119.405

Resultaat boekjaar

 

32.263

4.111

  

199.040

172.166

    

Aandeel van derden

 

-2.212

-1.186

    

Voorziening negatief eigen vermogen deelneming

 

2.943

2.960

    

Overige voorzieningen

 

24

-

    

Schulden

   

Schulden aan groepsmaatschappijen

 

7.117

68.157

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

49

201

Overige schulden en overlopende passiva

 

1.549

2.674

  

8.715

71.032

    
  

208.510

244.972

De wettelijke reserve, zijnde € 3.834.000,-, bestaat uit een wettelijke reserve van € 3.664.000,- voor de ontwikkeling van software, alsmede een wettelijke reserve van € 170.000,- in verband met niet volledig door Bovemij N.V. gehouden deelnemingen.