6. Groepsvermogen

Mutatieoverzicht van het groepsvermogen

(in duizenden euro's)

2019

2018

Stand per 1 januari

172.166

174.100

Geconsolideerd nettoresultaat na belastingen toekomend aan de rechtspersoon

32.244

4.577

Dividendbetalingen aan aandeelhouders

-3.662

-6.511

Inkoop eigen certificaten

-1.708

-

Stand per 31 december

199.040

172.166

Voor een toelichting op het groepsvermogen en de solvabiliteit wordt verwezen naar de toelichting van het eigen vermogen bij de enkelvoudige balans.