Financiële resultaten

Bovemij maakt onderscheid in drie verschillende activiteiten, te weten verzekering-, financiering- en data-activiteiten. In de gesegmenteerde balans en de gesegmenteerde winst-en-verliesrekening worden deze activiteiten ieder als een segment weergegeven.

Positieve ontwikkeling winstgevendheid

Waar het resultaat van Bovemij in 2018 werd beïnvloed door een aantal incidentele lasten en een tegenvallend beleggingsresultaat, is het resultaat in 2019 bijzonder positief. Nagenoeg alle onderdelen van het bedrijf presteren boven verwachting. In 2019 viel een buitengewoon goed beleggingsjaar samen met een jaar waarin de impact van omvangrijke schades uitzonderlijk laag was. Door deze samenloop verveelvoudigde het resultaat voor belastingen in 2019 naar een buitengewoon goed resultaat van € 41,2 miljoen (2018: € 2,9 miljoen).

Het technisch resultaat uit verzekeringen is nog altijd grotendeels bepalend voor de totale winstgevendheid van Bovemij. In 2019 stijgt met name het technisch resultaat uit verzekeringen sterk naar € 25,8 miljoen (2018: € 14,3 miljoen), waardoor de combined ratio uitkomt op een niveau van 92,4% (2018: 95,9%). Daarnaast herstelden de financiële markten zich sterk in 2019, dit in tegenstelling tot het zwakke beursjaar 2018, waardoor het beleggingsresultaat in 2019 stijgt naar € 13,7 miljoen (2018: € 0,1 miljoen negatief). Het resultaat op de niet-verzekeringsactiviteiten verbeterde in 2019 met € 3,2 miljoen naar een winst van € 1,8 miljoen (2018: € 1,4 miljoen verlies). 

Verdere strategische groei

In mei 2019 doorbrak ons organisatieonderdeel Financieringen de grens van € 300 miljoen uitstaande financieringen. Over geheel 2019 realiseerde Financieringen met € 81,5 miljoen de grootste groei sinds haar oprichting, waardoor er eind 2019 voor een boekwaarde van € 343,8 miljoen aan leningen zijn gefinancierd (2018: € 262,3 miljoen). Belangrijker nog is dat die groei gepaard gaat met een positieve winstbijdrage. In 2019 steeg het resultaat voor belastingen van de financieringsactiviteiten van Bovemij naar € 2,7 miljoen (2018: € 1,3 miljoen).

In 2019 heeft Bovemij verder geïnvesteerd in de portalenstrategie. Deze investeringen zijn noodzakelijk om ook de komende jaren onze positie verder te kunnen uitbouwen in een sterk veranderende markt. Voor deze nieuwe initiatieven geldt veelal dat de kosten voor de baten gaan. In lijn met de verwachting bedroeg het resultaat van de data-activiteiten van Bovemij in 2019 door aanloopkosten € 2,4 miljoen negatief (2018: € 3,9 miljoen negatief). De komende jaren zal Bovemij toenemend blijven investeren in de realisatie van de portalenstrategie.

Onze verzekeringsresultaten

Verdere afbouw niet-strategische portefeuilles

De bruto geboekte premie van Bovemij is in 2019 met € 9,1 miljoen (2,4%) gedaald naar € 366,5 miljoen (2018: € 375,6 miljoen). De daling ligt in lijn met de strategie om verzekeringsrisico’s in de niet-strategische portefeuilles af te bouwen. In de strategische portefeuilles met een directe link met het BOVAG-netwerk nam de bruto geboekte premie met 4,8% toe. De afbouw van niet-strategische portefeuilles is met name terug te zien in een daling van € 28,3 miljoen (32,6%) bruto geboekte premie in de ongevallen- en ziekteverzekeringen in 2019. De bruto geboekte premie in de overige verzekeringen stijgen in 2019 met € 19,2 miljoen (6,6%).

Duidelijke verbetering schadepercentage

Het netto schadepercentage verbeterde substantieel in 2019 naar 61,8% (2018: 69,2%). De verbetering van het schadepercentage is vooral te herleiden tot de aansprakelijkheidsverzekeringen motorrijtuigen (WAM) waar het schadepercentage in 2019 met maar liefst 21,1 procentpunt verbeterde naar 68,0% (2018: 89,1%). Deze verbetering is het resultaat van in eerdere jaren doorgevoerde rendementsmaatregelen die nodig zijn om het resultaat op motorrijtuigen aansprakelijkheid - dat al jaren branchebreed onder druk staat - op een duurzaam, houdbaar niveau te krijgen. Het effect van de genomen rendementsmaatregelen wordt versterkt doordat schades uit eerdere risicojaren zich in 2019 gunstiger ontwikkelen dan in 2018 en doordat er in 2019 minder omvangrijke schades zijn gemeld.

Het schadebeeld en rendement op cascoverzekeringen ligt de laatste jaren op een stabiel en goed niveau, mede door een goed rendement op fietsverzekeringen in Nederland, Duitsland en België. Het schadepercentage op de ongevallen- en ziekteverzekeringen komt uit op 70,5% en is daarmee vergelijkbaar met 2018 (71,4%). De winstgevendheid van de ongevallen- en ziekteverzekeringen neemt in 2019 af doordat de kosten voor de afwikkeling van de afgebouwde portefeuilles in 2019 doorlopen.

Stijging bedrijfskosten

De bedrijfskosten – bestaande uit interne beheers- en personeelskosten en aan externen afgedragen acquisitiekosten – stijgen in 2019 als percentage van de netto verdiende premie (2019: 30,7%, 2018: 26,8%). De in 2019 gemaakte eenmalige kosten rond de afhandeling van het compliance-onderzoek en eenmalige toekomstige personeelskosten drukken het resultaat. Genormaliseerd stijgen de interne beheers- en personeelskosten in 2019 naar 13,4% van de netto verdiende premie (2018: 10,8%). De stijging van de procentuele bedrijfskosten is enerzijds het gevolg van een dalende premie, waardoor de bedrijfskosten procentueel toenemen en is anderzijds het gevolg van extra investeringen voor de vervanging van het backoffice-systeem voor bedrijfsmatige verzekeringen die op langere termijn resulteren in een daling van kosten. Daarnaast stijgen de personeelskosten door het de versterken van de administratieve organisatie ten behoeve van compliance, integriteit en beheersing van risico's.  Door de procentuele afname van provisiedragende, niet-strategische premie, dalen de acquisitiekosten in 2019 verder naar 15,0% (2018: 15,9%).

Fors herstel beleggingsresultaat

Het beleggingsresultaat komt in 2019 uit op € 13,7 miljoen (2018: € 0,1 miljoen negatief). Binnen de bandbreedtes van de strategische beleggingsportefeuille van Bovemij – die in 2019 ongewijzigd bleef – heeft Bovemij haar positie in hypotheken uitgebreid. Doordat Bovemij aandelen in haar beleggingsportefeuille aanhoudt, is het beleggingsresultaat van Bovemij gevoelig voor bewegingen in beurskoersen. In 2019 herstelden de aandelenmarkten zich sterk van de koersdalingen in het vierde kwartaal van 2018. Hierdoor nam het resultaat op de aandelenportefeuille van Bovemij in 2019 met € 13,8 miljoen toe naar € 9,7 miljoen (2018: € 4,1 miljoen negatief). Bovemij houdt nog altijd een groot gedeelte van haar portefeuille in liquiditeiten aan. Doordat de bankrente het gehele jaar beneden nul lag, is het rendement op liquiditeiten in 2019 € 1,1 miljoen negatief. Bovemij is voornemens om de strategische beleggingsmix in 2020 te wijzigen. Dit zal niet leiden tot grote verschuivingen aangezien Bovemij slechts beperkt beleggingsrisico's wil accepteren.

Sterke verbetering solvabiliteit

De solvabiliteit van N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij, uitgedrukt als percentage van het beschikbaar eigen vermogen afgezet tegen het minimaal benodigde vermogen berekend onder Solvency II, is ultimo 2019 toegenomen naar 187% (2018: 176%). De verbetering van de solvabiliteit is het gevolg van het buitengewoon goede resultaat in 2019, waardoor het beschikbaar eigen vermogen eind 2019 naar € 195,9 miljoen is toegenomen (eind 2018: € 177,4 miljoen).

Het minimaal benodigde vermogen bedraagt eind 2019 € 104,8 miljoen (eind 2018: € 101,0 miljoen). Het minimaal benodigde eigen vermogen is in 2019 gestegen doordat de aandelen- en vastgoedportefeuille in waarde zijn toegenomen, waardoor Bovemij meer vermogen dient aan te houden voor marktrisico's.

Onze financieringsresultaten

Portefeuillegroei

Onze pijler Financieringen heeft een unieke positie verworven in de financieringsmarkt. Door het aanbod van administratieve ondersteuning, advisering en financiering kunnen BOVAG-autobedrijven hun eigen leasevloot opbouwen of vergroten. Bovendien worden dezelfde bedrijven, door de intensieve samenwerking en bundeling van krachten, in staat gesteld om betere tarieven te realiseren dan wanneer ze dit op eigen kracht zouden moeten doen. Eind 2019 draagt Financieringen op deze manier bij aan het rendement van 78 mobiliteitsbedrijven en aan een verdere versteviging van de relatie met hun klanten door de financiering van 21.174 voertuigen te faciliteren (eind 2018: 17.730 voertuigen).

In mei 2019 doorbrak Financieringen de grens van € 300 miljoen uitstaande financieringen. Over geheel 2019 nam de omvang van de financieringsportefeuille met € 81,4 miljoen toe, waardoor de boekwaarde van de uitstaande financieringen eind 2019 € 343,8 miljoen bedraagt (2018: € 262,4 miljoen).

Verbetering winstgevendheid

Het resultaat voor belastingen uit financieringsactiviteiten verdubbelde in 2019 naar € 2,7 miljoen (2018: € 1,3 miljoen). De verbetering van het resultaat uit financieringsactiviteiten wordt gerealiseerd door een toenemende schaalgrootte waardoor efficiënter kan worden gewerkt. De beheerskosten als percentage van de gemiddeld uitstaande financieringen daalden in 2019 naar 2,3% (2018: 2,6%). De brutomarge als percentage van de gemiddeld uitstaande financieringen bleef in 2019 stabiel op 3,2% (2018: 3,2%).

Onze dataresultaten

RDC

RDC levert data-intelligentie en datadiensten aan zowel de mobiliteitsbranche als intern aan de overige bedrijfsonderdelen van Bovemij. Het resultaat van RDC verbeterde in 2019 met € 0,3 miljoen naar nihil (2018: € 0,3 miljoen negatief). Zeker zo belangrijker is dat RDC meerwaarde biedt aan de mobiliteitsbranche door slim gebruik van de data en data-intelligente oplossingen. Vaak versterken deze oplossingen ook de dienstverlening van de andere bedrijfsonderdelen van Bovemij. Een mooi voorbeeld hiervan is het voorspellend model dat door viaBovemij.nl (mijnOndernemersportaal.nl) wordt aangeboden. Dit model voorspelt welke bestaande klanten van een autobedrijf op zoek zijn naar welke specifieke auto uit de huidige voorraad van het betreffende bedrijf. In 2020 zal RDC zich verder richten op de ondersteuning en realisatie van de platformstrategie.

ViaBOVAG.nl

In 2018 lanceerden BOVAG en Bovemij gezamenlijk het mobiliteitsportaal viaBOVAG.nl. BOVAG en Bovemij participeren beide voor 50% in de gezamenlijke onderneming BBP BV waarin viaBOVAG.nl is ondergebracht. Het resultaat van BBP BV is voor 100% in de resultatenrekening van Bovemij opgenomen en vervolgens gecorrigeerd voor het 50%-aandeel in het resultaat na belastingen dat niet voor rekening van Bovemij komt.

Net als in 2018 werd er in 2019 geïnvesteerd in marketingkosten om de naamsbekendheid van viaBOVAG.nl te vergroten en werd er geïnvesteerd in de doorontwikkeling van het portaal. Voor deze investeringen is het de verwachting dat deze zich in de komende jaren zullen terugverdienen. De ontwikkeling van het aantal unieke bezoekers, het aanbod op het portaal en de hoge consumentenwaardering laten zien dat deze investeringen aanslaan. In lijn met de verwachting was het resultaat na belastingen van BBP BV in 2019 door deze aanloopkosten € 2,0 miljoen negatief (2018: € 2,6 miljoen negatief). Van dit resultaat komt € 1,0 miljoen (50%) niet voor rekening van Bovemij. Voor 2020 wordt een verdere toename van deze investeringen voorzien.

Kasstroomoverzicht

Ondanks het sterk positieve resultaat in 2019, nemen de liquide middelen van Bovemij in 2019 met € 6,0 miljoen af. Van het resultaat na belasting is € 12,1 miljoen het gevolg van herwaarderingen van vastgoed en beleggingen die niet tot kasstromen leiden. Daarnaast nemen de liquide middelen af doordat Bovemij in 2019 een gedeelte van haar liquide middelen in hypotheken heeft belegd en doordat de groei in uitstaande financieringen voor een bedrag van € 13,5 miljoen vanuit eigen liquide middelen is gefinancierd.