Gesegmenteerde balans per 31 december 2019

Activa

(in duizenden euro's)

Verzeke- ringen

Financie- ringen

Data

Groep

Inter- company

Totaal 2019

Totaal 2018

Immateriële vaste activa

3.892

75

4.681

1.591

-

10.239

8.296

        

Beleggingen

264.568

204

199

201.280

-298.429

167.822

143.602

        

Vlottende activa

       

Vorderingen uit verzekeringen

14.491

-

-

-

-5.192

9.299

13.250

Vorderingen uit hoofde van financial lease

-

324.586

-

-

-1.993

322.593

243.316

Overige vorderingen

81.200

7.667

3.396

4.880

-23.067

74.076

71.156

 

95.691

332.253

3.396

4.880

-30.252

405.968

327.722

        

Overige activa

       

Materiële vaste activa

1.804

19.272

2.443

959

-

24.478

22.335

Liquide middelen

204.348

1.491

2.083

318

-

208.240

214.262

 

206.152

20.763

4.526

1.277

-

232.718

236.597

        

Overlopende activa

       

Overlopende acquisitiekosten

19.257

-

-

-

-

19.257

20.617

Overige overlopende activa

28.855

809

706

54

-53

30.371

28.080

 

48.112

809

706

54

-53

49.628

48.697

        
 

618.415

354.104

13.508

209.082

-328.734

866.375

764.914

Passiva

(in duizenden euro's)

Verzeke- ringen

Financie- ringen

Data

Groep

Inter- company

Totaal 2019

Totaal 2018

Eigen vermogen

180.555

24.254

-10.729

196.827

-194.079

196.828

170.980

        

Achtergestelde leningen

-

30.092

11.700

-

-7.200

34.592

25.800

        

Technische voorzieningen

389.691

-

-

-

-

389.691

381.109

        

Voorzieningen voor belastingen en overige voorzieningen

15.017

772

-1.265

299

-

14.823

11.259

        

Schulden

       

Schulden uit verzekeringen

13.692

-

-

-

-5.192

8.500

5.567

Schulden aan kredietinstellingen

-

286.904

1.993

-

-99.143

189.754

130.645

Belastingen en overige schulden

12.789

11.754

11.626

10.320

-23.067

23.422

25.077

 

26.481

298.658

13.619

10.320

-127.402

221.676

161.289

        

Overlopende passiva

6.671

328

183

1.636

-53

8.765

14.477

        
 

618.415

354.104

13.508

209.082

-328.734

866.375

764.914