1. Beleggingen

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

(in duizenden euro's)

2019

2018

Stand per 1 januari

169.832

183.177

Verwerving deelnemingen

-

200

Resultaat deelnemingen

31.072

3.219

Dividenduitkering van deelnemingen

-3.863

-17.515

Dotatie voorziening negatief eigen vermogen

-19

466

Correctie resultaat voorgaand boekjaar

1

285

Agiostorting in Financieringsmaatschappij

1

-

Stand per 31 december

197.024

169.832

Uitstaande leningen

(in duizenden euro's)

2019

2018

Stand per 1 januari

5.000

2.000

Leningen verstrekt

2.200

3.000

Stand per 31 december

7.200

5.000

De uitstaande leningen betreffen achtergestelde leningen verstrekt aan dochterondernemingen RDC Group B.V. ten bedrage van € 2.700.000,- (2018: € 2.000.000,-) en aan BOVAG Bovemij Platform B.V. ten bedrage van € 4.500.000,- (2018: € 3.000.000,-). De lening die is verstrekt aan RDC heeft een looptijd van één tot drie jaar en de rente bedraagt tussen de 1,7% en 1,9%. De lening die is verstrekt aan BOVAG Bovemij Platform heeft een looptijd van één tot vijf jaar en de rente bedraagt 4,0%.