10. Voorzieningen

Voorzieningen voor belastingen

(in duizenden euro's)

2019

2018

Stand per 1 januari

10.353

12.279

Mutatie boekjaar

2.264

-1.926

Stand per 31 december

12.617

10.353

Specificatie voorzieningen voor belastingen

(in duizenden euro's)

2019

2018

Egalisatiereserve

8.209

6.457

Bedrijfspanden voor eigen gebruik

3.723

2.966

Effecten

2.692

2.293

Voorziening Waarborgfonds Motorverkeer

-543

-549

Immateriële vaste activa

-1.464

-877

Verliescompensatie RDC

-

63

Stand per 31 december

12.617

10.353

Overige voorzieningen

(in duizenden euro's)

Stand per
1 januari

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

Stand per
31 december

Jubileumuitkeringen medewerkers

-

909

-

-

909

Afkoop pensioenverplichting

-

473

-

-

473

Cascoschaden en onderhoud leaseauto's

906

3.597

-3.231

-448

824

Totaal 2019

906

4.979

-3.231

-448

2.206

De voorziening voor jubileumuitkeringen medewerkers en de voorziening voor afkoop van pensioenverplichtingen zijn in 2019 voor de eerste maal getroffen.

Bij de overige voorzieningen is een bedrag van € 979.000,- kortlopend.