3. Vorderingen

Vorderingen uit co-assurantie

(in duizenden euro's)

2019

2018

Stand per 1 januari

39.462

31.577

Toevoeging WIA-construct III

5.427

7.885

Stand per 31 december

44.889

39.462

De vorderingen uit co-assurantie hebben betrekking op de gezamenlijk met N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken uitgevoerde WIA-verzekering voor de BOVAG-branche en de NVKL-branche (WIA Construct III). De beleggingen behorende bij deze verzekering zijn ondergebracht bij N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Op grond van de overeenkomst met N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken heeft Bovemij recht op een gedeelte van de beleggingen. Dit gedeelte is verantwoord als vordering uit co-assurantie. Het vroegere co-assurantiecontract is vervangen door een inkomende quota share-herverzekering met N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. WIA Construct III loopt vanaf 2014 en zal eind 2020 worden gesloten voor nieuwe instroom van verzekeringsrisico's.

Vorderingen uit hoofde van Financial Lease

(in duizenden euro's)

2019

2018

Stand per 1 januari

243.316

177.753

Financieringen verstrekt

204.598

157.504

Financieringen afgelost

-125.321

-91.941

Stand per 31 december

322.593

243.316

Voor een bedrag van € 218.313.000,- bedraagt de looptijd van de vorderingen uit hoofde van financial lease tussen de één en zes jaar. De maximale looptijd van vorderingen uit hoofde van financial lease is zes jaar en de rente bedraagt tussen de 1,5% en 8,6%. Als zekerheid voor de vordering uit hoofde van financial lease zijn achtergestelde leningen gestort door kredietnemers en tevens zijn gekentekende Nederlandse voertuigen behorende bij het leasecontract als onderpand afgegeven.

Overige vorderingen

(in duizenden euro's)

2019

2018

Te vorderen vennootschapsbelasting

13.834

12.090

Te vorderen omzetbelasting

4.269

435

Rekening courant CBM B.V. (50%)

-

4.873

Rekening courant MN Services

1.074

2.288

Rekening courant Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche

-

104

Debiteuren niet-verzekeringstechnische activiteiten

8.108

6.645

Overige vorderingen

1.902

5.259

Stand per 31 december

29.187

31.694

De overige vorderingen hebben een overwegend kortlopend karakter en er zijn geen belangrijke concentraties van kredietrisico aanwezig.