Toelichting op de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening

Algemeen

Op grond van Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk Wetboek, in het bijzonder afdeling 15, zijn de voor verzekeringsmaatschappijen geldende voorschriften voor de jaarrekening toegepast.

De financiële gegevens van de onderneming zijn in de geconsolideerde jaarrekening verwerkt. Alle bedragen in de jaarrekening zijn in duizenden euro’s vermeld, tenzij anders aangegeven.

Activiteiten

Bovemij N.V. (KvK-nummer 10027450), gevestigd te Nijmegen, heeft drie hoofdactiviteiten, waarbij de activiteiten primair zijn gericht op de mobiliteitsbranche. Bovemij verzekert, financiert en verzorgt data-activiteiten voor mobiliteitsbedrijven en hun klanten.

Presentatiewijzigingen

De in deze jaarrekening ter vergelijking opgenomen cijfers over 2018 zijn, waar nodig, ten behoeve van het inzicht geherrubriceerd.

Premies, schaden en acquisitiekosten van de producten schadeverzekering inzittenden en schadeverzekering opzittenden worden vanaf 2019 gepresenteerd onder de branche motorrijtuigenaansprakelijkheid. Voorheen werden deze gepresenteerd onder de branche casco. Ten behoeve van de vergelijkbaarheid is ook de presentatie van de cijfers van 2018 hierop aangepast.

Bij een aantal posten in de balans en winst-en-verliesrekening staat een genummerde verwijzing naar de overeenkomstig genummerde toelichtingen elders in de jaarrekening.

Gebruik van schattingen en veronderstellingen

De opstelling van de jaarrekening vereist dat Bovemij schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de gerapporteerde activa en verplichtingen en de gerapporteerde baten en lasten voor de verslagperiode. De belangrijkste schattingen betreffen het vaststellen van de [1] verzekeringstechnische voorzieningen en de [2] waardering van beleggingen.

De situaties worden hierbij beoordeeld op basis van beschikbare financiële informatie, marktgegevens, ervaring en andere factoren die onder de gegeven omstandigheden als redelijk worden beschouwd. Hoewel deze schattingen met betrekking tot actuele gebeurtenissen naar beste weten van het management worden gemaakt, bestaat de mogelijkheid dat de feitelijke uitkomsten afwijken van de schattingen. Om dit risico te minimaliseren worden de schattingen en onderliggende veronderstellingen jaarlijks beoordeeld en waar nodig herzien. Herzieningen van schattingen worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in de toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. Voor de gehanteerde methodiek en aannames bij het vaststellen van de verzekeringstechnische voorzieningen en de waardering van de financiële beleggingen wordt verwezen naar de paragrafen ‘Technische voorzieningen’ en ‘Beleggingen’ in de toelichting op de balans.

Schattingswijzigingen

In de jaarrekening van 2019 hebben ten opzichte van 2018 de volgende schattingswijzigingen plaatsgevonden:

  • In de jaarrekening voor 2019 is onder de balanspost overige voorzieningen voor de eerste maal een voorziening opgenomen voor jubileumuitkeringen aan medewerkers en een voorziening voor de afkoop van pensioenverplichtingen aan medewerkers die voorheen een onvoorwaardelijke indexatieregeling als onderdeel van hun pensioen hadden.

  • Vanaf 2019 wordt de voorziening voor schadebehandelingskosten, die wordt verantwoord bij de overige technische voorzieningen, berekend over alle directe branches. Tot en met 2018 werd deze voorziening aangehouden voor alle directe branches met uitzondering van de branche ongevallen en ziekte.