11. Schulden

Schulden aan kredietinstellingen

(in duizenden euro's)

2019

2018

Stand per 1 januari

130.645

78.571

Opgenomen

109.421

89.652

Afgelost

-50.312

-37.578

Stand per 31 december

189.754

130.645

De schulden aan kredietinstellingen ten bedrage van € 189.754.000,- (2018: € 130.645.000,-) betreffen de aangetrokken financieringen ten behoeve van de financiering van autolease-activiteiten. Voor een bedrag van € 133.766.000,- bedraagt de looptijd van de financieringen tussen de één en de vier jaar. De maximale looptijd van schulden aan kredietinstellingen is vier jaar. De rente over de schulden aan kredietinstellingen bedraagt tussen de 1,4% en 1,6%.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

(in duizenden euro's)

31-12-2019

31-12-2018

Assurantiebelasting

2.325

4.738

Sociale lasten

902

2.450

Totaal

3.227

7.188

Overige schulden

(in duizenden euro's)

31-12-2019

31-12-2018

Crediteuren

19.051

17.229

Rekening courant Stichting Rechtsbijstand Mobiliteitsbranche

311

-

Overige schulden

833

660

Totaal

20.195

17.889

Alle schulden, met uitzondering van de hiervoor reeds gespecificeerde schulden aan kredietinstellingen, hebben een overwegend kortlopend karakter waarbij geen rente in rekening wordt gebracht.