Geconsolideerde balans per 31 december 2019

(voor resultaatbestemming)

Activa

(in duizenden euro's)

 

31-12-2019

31-12-2018

    

Immateriële vaste activa

1

  

Software

 

8.208

8.296

Portefeuillerechten

 

2.031

-

  

10.239

8.296

    

Beleggingen

2

  

Terreinen en gebouwen

   

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik

 

22.685

22.595

Overige terreinen en gebouwen

 

39.969

38.360

  

62.654

60.955

    

Overige financiële beleggingen

   

Aandelen

 

46.884

37.519

Hypotheken

 

57.301

43.634

Uitstaande leningen

 

983

1.494

  

105.168

82.647

    

Vorderingen

3

  

Vorderingen uit herverzekering

 

571

1.564

Vorderingen uit directe verzekering

 

8.728

11.686

Vorderingen uit co-assurantie

 

44.889

39.462

Vorderingen uit hoofde van financial lease

 

322.593

243.316

Overige vorderingen

 

29.187

31.694

  

405.968

327.722

    

Overige activa

4

  

Materiële vaste activa

 

24.478

22.335

Liquide middelen

 

208.240

214.262

  

232.718

236.597

    

Overlopende activa

5

  

Overlopende acquisitiekosten

 

19.257

20.617

Overige overlopende activa

 

30.371

28.080

  

49.628

48.697

    
  

866.375

764.914

Passiva

(in duizenden euro's)

 

31-12-2019

31-12-2018

    

Groepsvermogen

6

199.040

172.166

    

Aandeel derden

7

-2.212

-1.186

    

Achtergestelde leningen

8

34.592

25.800

    

Technische voorzieningen

9

  
    

Voor niet-verdiende premies en lopende risico's

   

-Bruto

 

120.106

115.830

-Aandeel herverzekeraars

 

6.459

4.332

  

113.647

111.498

    

Voor te betalen schaden

   

-Bruto

 

311.738

304.268

-Aandeel herverzekeraars

 

45.183

43.370

  

266.555

260.898

    

Overige technische voorzieningen

 

9.489

8.713

    
  

389.691

381.109

    

Voorzieningen

10

  

Voor belastingen

 

12.617

10.353

Overige voorzieningen

 

2.206

906

  

14.823

11.259

    

Schulden

11

  

Schulden uit herverzekering

 

4.328

682

Schulden uit directe verzekering

 

4.172

4.885

Schulden aan kredietinstellingen

 

189.754

130.645

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

3.227

7.188

Overige schulden

 

20.195

17.889

  

221.676

161.289

    

Overlopende passiva

12

8.765

14.477

    
  

866.375

764.914