Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2019

(in duizenden euro's)

2019

2018

   

Kasstroom uit operationele activiteiten

  

Resultaat na belastingen

32.244

4.577

Afschrijving materiële vaste activa

7.411

8.240

Afschrijving immateriële vaste activa

2.578

2.585

Waardeverandering beleggingen

-13.742

2.916

Aangepast resultaat

28.491

18.318

   

Mutatie technische voorzieningen

8.582

22.039

Mutatie voorziening voor belastingen

2.264

-1.926

Mutatie overige voorzieningen

1.300

359

Mutatie overige operationele activiteiten

-83.611

-72.424

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

-42.974

-33.634

   

Kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

  

Investeringen en aankopen

  

Beleggingen

-30.460

-6.103

Investeringen materiële vaste activa

-12.007

-11.458

Investeringen immateriële vaste activa

-5.519

-4.914

   

Desinvesteringen en verkopen

  

Beleggingen

19.982

7.100

Desinvesteringen materiële vaste activa

2.453

4.252

Desinvesteringen immateriële vaste activa

998

-

Totaal kasstroom uit investerings- en beleggingsactiviteiten

-24.553

-11.123

   

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

  

Inkoop eigen certificaten

-1.708

-

Dividenduitkering

-3.662

-6.511

Aandeel derden

-1.026

-1.186

Opgenomen financieringen

123.734

102.319

Afgeloste financieringen

-55.833

-42.857

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten

61.505

51.765

   

Mutatie liquide middelen

-6.022

7.008