Tot slot

Bovemij is en blijft als onderneming volop in beweging. De groei van de onderneming gaat gepaard met een goede operationele rentabiliteit. De winstgevendheid is vooralsnog in belangrijke mate toe te schrijven aan de verzekeringsactiviteiten, maar de samenwerking tussen de verschillende onderdelen leidt nu al tot duidelijk zichtbare voordelen voor Bovemij en het netwerk terwijl ook het financieringsbedrijf een goede winstbijdrage heeft geleverd. De kosten van besturing en beheersing stijgen als gevolg van de groei en het toegenomen toezicht. De financiering van de onderneming in relatie tot het ambitieuze groeitempo op langere termijn vraagt aandacht begin 2020. De Raad van Commissarissen heeft de overtuiging dat alle maatregelen die genomen kunnen worden, zijn genomen op het gebied van Integere Bedrijfsvoering, Risicomanagement,  Cultuur en Compliance. De organisatie is dusdanig geprofessionaliseerd, dat de uitrol van de gekozen strategie binnen de kaders van wet en regelgeving gerealiseerd kan worden.

De Raad van Commissarissen complimenteert de Raad van Bestuur met de strategische route en ambitie en de behaalde operationele resultaten, mede gezien het compliance onderzoek en de impact die dit heeft gehad naar het bestuur, de commissarissen, de medewerkers en de klanten.

De Raad van Commissarissen wil in het bijzonder de medewerkers van Bovemij danken voor hun inspanningen. Het werken in een organisatie die continu in beweging is, vergt veel van medewerkers. De Raad van Commissarissen feliciteert hen dan ook van harte met de behaalde resultaten. De Raad van Commissarissen heeft er het volste vertrouwen in dat Bovemij een leidende rol blijft spelen in de veranderende markt met haar platformstrategie.