4. Overige activa

Materiële vaste activa

(in duizenden euro's)

Kantoor- inventaris

Informatie- verwerkende systemen

Vervoer- middelen

Totaal 2019

Totaal 2018

Stand per 1 januari

     

Aanschaffingskosten

8.011

5.087

31.085

44.183

40.424

Afschrijvingen

-6.077

-3.666

-12.105

-21.848

-17.055

 

1.934

1.421

18.980

22.335

23.369

      

Mutaties in de boekwaarde

     

Acquisitie investeringen

2

-

-

2

-

Afschrijving acquisitie

-1

-

-

-1

-

Investeringen

559

312

11.135

12.006

11.458

Afschrijvingen

-444

-540

-6.427

-7.411

-8.240

Desinvesteringen

-353

-169

-5.426

-5.948

-7.699

Afschrijvingen desinvesteringen

354

168

2.973

3.495

3.447

 

117

-229

2.255

2.143

-1.034

      

Stand per 31 december

     

Aanschaffingskosten

8.219

5.230

36.794

50.243

44.183

Afschrijvingen

-6.168

-4.038

-15.559

-25.765

-21.848

 

2.051

1.192

21.235

24.478

22.335

De vervoermiddelen betreffen leaseauto's van Bovemij Financieringsmaatschappij waarop geen terugkoopverplichting van toepassing is. Leaseauto's waarop wel een terugkoopverplichting van toepassing is worden verantwoord bij vorderingen uit hoofde van financial lease.

Liquide middelen

(in duizenden euro's)

2019

2018

ING Bank

76.982

20.418

Rabobank

69.100

51.933

ABN AMRO

62.030

61.628

BNP Paribas

-

50.017

SNS Bank

-

30.000

Overige banken

128

266

Stand per 31 december

208.240

214.262

De liquide middelen staan vrij ter beschikking van de vennootschap en zijn direct opeisbaar.