Samenstelling en deskundigheid

De Raad van Commissarissen van de holding is gelinkt met de Raad van Commissarissen van de schadeverzekeraar via de gezamenlijke voorzitter van de Raden van Commissarissen. Dit verslag is geschreven vanuit de Raad van Commissarissen van holding Bovemij NV. Het verslag van de Raad van Commissarissen van de verzekeraar is opgenomen in het jaarverslag van NV Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij.

De Raad van Commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar en de Raad van Bestuur onafhankelijk en kritisch opereren. Om die reden zijn in artikel 2 van het Reglement Raad van Commissarissen Bovemij NV vereisten opgesteld waaraan de samenstelling van de RvC dient te voldoen en wordt gewerkt met een profielschets ten behoeve van de gewenste invulling van de RvC. 

Bij de selectie van leden van RvB en de RvC streeft Bovemij naar selectie van de beste kandidaat en naar een balans tussen leeftijd, geslacht, werkervaring, opleidingsachtergrond en de verhouding man-vrouw.

Van belang is te vermelden dat de heer Bertho Eckhardt naast zijn functie als lid van de Raad van Commissarissen tevens Bondsvoorzitter was van grootaandeelhouder BOVAG en uit dien hoofde niet onafhankelijk lid was tot september 2019. Doordat de overige RvC leden onafhankelijk zijn, werd toch voldaan aan de eisen voor onafhankelijkheid van de best practice bepalingen 2.1.7 tot en met 2.1.9 van de Code.

Als gevolg van de uitkomsten van het onderzoek heeft de heer Bertho Eckhardt in september 2019 zijn functie als commissaris van de Raad van Commissarissen van Bovemij NV neergelegd. Hierdoor is een vacature ontstaan in de Raad van Commissarissen van de holding. Er wordt een kandidaat met een automotive achtergrond gezocht.

De voorzitter is na herbenoeming benoemd voor een periode van twee jaar tot en met de algemene vergadering in 2021. Om de opvolging en inwerkperiode van de beoogde nieuwe voorzitter tijdig te gaan realiseren is het bureau TEN tevens gevraagd om te gaan werven voor de functie van voorzitter van de Raad van Commissarissen van zowel de holding als de verzekeraar, om hiermee de linkin pin te behouden. Rutger Koopmans treedt af in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 24 april 2020. Ook voor de hierdoor ontstane vacature is een profielschets opgesteld en de werving gestart. Gezien de aard en omvang van het bedrijf en het toegenomen belang van digitalisering wordt op termijn ook voorzien in een vierde vacature, die een digitaal profiel heeft.

Personalia

 

G.J.N.H. (Gerlach) Cerfontaine

R. (Rutger) Koopmans

   

Functie

Voorzitter

Lid

   

Geslacht

Man

Man

   

Leeftijd

73

61

   

Nationaliteit

Nederlandse

Nederlandse

   

Tijdstip van eerste benoeming

Benoemd in 2015 voor een periode van 4 jaar en in 2019 herbenoemd voor een periode van 2 jaar tot aan de AvA 2021

Benoemd in 2014 voor een periode van 4 jaar en in 2018 herbenoemd voor een tweede periode van 2 jaar

   

Relevante nevenfuncties

Voorzitter Vereniging VVAA
Speciaal adviseur Ministerie VWS
Voorzitter Advisory Commitee Gilde Healthcare
Lid Adviesraad Partnership Foundation

RvC Office Depot Europe BV (vz)

RvC Vollenhoven Olie

RvT Stichting Reizigerstegoeden Translink

Director, Henderson Eurotrust Plc

Vereniging Samenwerkende Kredietunies (vz)

PIT Self-Placement BV, partner

CrmLiNK BV, partner (tot 1.4.2019)

   

Financiële belangen van commissarissen

Eén lid van de Raad van Commissarissen, de heer Koopmans, houdt 1.000 certificaten van aandelen van Bovemij.

Commissies

De Raden van Commissarissen hebben in het voorjaar van 2019 besloten tot instelling van een tweetal commissies, te weten een Audit en Risk Commissie (ARC) en een Nominatie en Remuneratie Commissie (NRC). Deze beide commissies functioneren beide als voorbereidend adviesorgaan voor de Raden van Commissarissen. Voor het ARC en NRC van de holding zijn commissarissen niet zijnde de voorzitter deelnemer en vanuit Bovemij één of twee leden van de Raad van Bestuur en betreffende functionarissen binnen Bovemij.

In 2019 is de ARC 5 keer bijeengekomen. Belangrijkste onderwerpen zijn de integriteit en kwaliteit van de financiële verslaglegging, de effectiviteit van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de besluitvoorbereiding hierover richting de Raad van Commissarissen.

De NRC heeft in 2019 4 keer vergaderd. Belangrijkste onderwerpen zijn de selectiecriteria en benoemingsprocedure van de leden van de RvC, Raad van Bestuur, directieleden SVM, Financieringsmaatschappij en RDC, secretaris Raad van Bestuur/Raad van Commissarissen en de sleutelfuncties geweest. Ook het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende het beloningsbeleid en de uitvoering daarvan voor de leden van de Raad van Bestuur, de directieleden van de onderdelen SVM, FM en RDC en de sleutelfuncties is aan de orde gekomen.

Mede op basis van de adviezen van de NRC is er in de Raad van Commissarissen door de vele mutaties in de Raad van Bestuur en de aandacht voor de verdere professionalisering van de sleutelfunctionarissen het afgelopen jaar veel aandacht geweest voor de samenstelling van de Raad van Bestuur. De commissarissen betreuren het vrijwillige vertrek van Renate Leander. De Raad van Commissarissen bedanken haar voor haar enorme inzet voor Bovemij; Renate heeft veel betekend voor Bovemij, juist ook in de periode rondom het onderzoek.