Toelichting op enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2019

Aantal werknemers

Ultimo 2019 zijn zeven personen in dienst van de vennootschap (2018: acht)

Commissarissen en bestuurders

Ultimo 2019 bestaat de Raad van Commissarissen uit twee leden (2018: drie) en de Raad van Bestuur uit vier leden (2018: vier). De uit hoofde van artikel 383 lid 1, Titel 9 Boek 2 BW, voorgeschreven melding wordt hierna toegelicht.

2019

(in duizenden euro's)

Directe beloning vast

Directe beloning variabel

Directe beloning totaal

Uitgestelde beloning variabel

Uitgestelde beloning pensioen

Uitgestelde beloning totaal

Totaal beloning

R.P.A. Leander

453

53

506

53

227

280

786

M.A. van Steenis (vanaf 15 september 2019)

70

8

78

-

-

-

78

M.G. Bakker (vanaf 1 november 2019)

37

4

41

-

-

-

41

R.H.J. Leander

218

25

243

25

83

108

351

C.C.P. Post (t/m 31 oktober 2019)

255

-

255

-

310

310

565

Totaal

1.033

90

1.123

78

620

698

1.821

2018

(in duizenden euro's)

Directe beloning vast

Directe beloning variabel

Directe beloning totaal

Uitgestelde beloning variabel

Uitgestelde beloning pensioen

Uitgestelde beloning totaal

Totaal beloning

R.P.A. Leander

444

-

444

-

223

223

667

R.H.J. Leander

218

-

218

-

77

77

295

C.C.P. Post

277

-

277

-

128

128

405

J.G.W.M. Wittenberg

444

-

444

-

219

219

663

Totaal

1.383

-

1.383

-

647

647

2.030

Van het variabel deel van de beloning wordt aan R.P.A. Leander en R.H.J. Leander 50% beschikbaar gesteld in de vorm van certificaten van aandelen Bovemij. Het uitgesteld deel van deze beloning wordt (voorwaardelijk) uitgekeerd na drie jaar.

De per 31 december 2013 bestaande pensioenregeling van de Raad van Bestuur is als gevolg van wijzigingen in het fiscale kader per 1 januari 2014 fiscaal bovenmatig geworden. Om deze reden is de pensioenregeling vanaf die datum aangepast aan de nieuwe fiscale kaders, die daarna nog verder zijn aangescherpt. Ten gevolge van deze is aan de leden van de Raad van Bestuur aanvullend te verstrekken pensioencompensatie op basis van kostenneutraliteit berekend, die periodiek wordt uitgekeerd (R.P.A. Leander: € 71.000,-; R.H.J. Leander: € 29.000,- en C.C.P. Post: € 33.000,-). Op 1 januari 2019 is de pensioenregeling wederom aangepast en is de onvoorwaardelijke indexatieregeling beëindigd en omgezet naar een beschikbare premieregeling. De beëindigingen van de onvoorwaardelijke indexatieregeling leidt tot een eenmalige pensioenindexatie (R.P.A. Leander: € 239.000,-, R.H.J. Leander: € 138.000,- en C.C.P. Post: € 310.000,-).

In 2019 is er voor een bedrag van € 277.000,- aan vergoedingen toegekend in verband met de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van C.C.P. Post.

Honorering Raad van Commissarissen

(in duizenden euro's)

2019

2018

G.J.N.H. Cerfontaine

67

67

R. Koopmans

67

48

L.C.H. Eckhardt (tot 5 september 2019)

41

48

Totaal

175

163

Aandelenbezit Raad van Bestuur

Voor de Raad van Bestuur is een certificatenplan opgesteld. Dit certificatenplan is in lijn gebracht met de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft. Het aandelenbezit van de Raad van Bestuur is als volgt te specificeren:

(aantal stuks certificaten van aandelen)

31-12-2019

31-12-2018

R.P.A. Leander

31.217

29.028

R.H.J. Leander

9.184

8.312

C.C.P. Post (t/m 31 oktober 2019)

-

31.880

J.G.W.M. Wittenberg (t/m 31 december 2018)

-

25.689

Totaal

40.401

94.909

Nijmegen, 30 maart 2020

Raad van Bestuur

 

Raad van Commissarissen

drs. R.P.A. Leander RA

 

drs. G.J.N.H. Cerfontaine (voorzitter)

M.A. van Steenis MBA

 

drs. R. Koopmans

M.G. Bakker