1. Immateriële vaste activa

Lees meer ›1. Immateriële vaste activa

2. Beleggingen

Terreinen en gebouwen maken deel uit van de beleggingsportefeuille. Hierop wordt niet afgeschreven. Alle terreinen en gebouwen zijn getaxeerd per 31 december xxxx.

Lees meer ›2. Beleggingen

3. Vorderingen

De vorderingen uit co-assurantie hebben betrekking op de gezamenlijk met N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken uitgevoerde WIA-verzekering voor de BOVAG-branche en de NVKL-branche (WIA Construct III).

Lees meer ›3. Vorderingen

4. Overige activa

De vervoermiddelen betreffen leaseauto's van Bovemij Financieringsmaatschappij waarop geen terugkoopverplichting van toepassing is.

Lees meer ›4. Overige activa

5. Overlopende activa

De overige overlopende activa hebben een overwegend kortlopend karakter.

Lees meer ›5. Overlopende activa

6. Groepsvermogen

Voor een toelichting op het groepsvermogen en de solvabiliteit wordt verwezen naar de toelichting van het eigen vermogen bij de enkelvoudige balans.

Lees meer ›6. Groepsvermogen

7. Aandeel derden

Lees meer ›7. Aandeel derden

8. Achtergestelde leningen

De achtergestelde leningen ten bedrage van € xxxx.000,- betreffen voor een bedrag van € xxxx.000,- leningen voor autofinancieringen gestort door leasemaatschappijen en voor een bedrag van € xxxx.

Lees meer ›8. Achtergestelde leningen

9. Technische voorzieningen

Onder de brutoschadevoorziening is voor € Bedrag TV voor inkomende herverzekering (huidig jaar).000,- (xxxx: € Bedrag TV voor inkomende herverzekering (voorgaand jaar).000,-) aan technische voorziening voor inkomende herverzekering opgenomen.

Lees meer ›9. Technische voorzieningen

10. Voorzieningen

De voorziening voor jubileumuitkeringen medewerkers en de voorziening voor afkoop van pensioenverplichtingen zijn in 2019 voor de eerste maal getroffen.

Lees meer ›10. Voorzieningen