2. Beleggingen

Terreinen en gebouwen voor eigen gebruik

(in duizenden euro's)

2019

2018

Stand per 1 januari

22.595

22.136

Aankoop in boekjaar

-

631

Herwaardering in boekjaar

90

-172

Stand per 31 december

22.685

22.595

Terreinen en gebouwen maken deel uit van de beleggingsportefeuille. Hierop wordt niet afgeschreven. Alle terreinen en gebouwen zijn getaxeerd per 31 december 2019.

De verkrijgingsprijs van de gebouwen en terreinen voor eigen gebruik bedraagt per 31 december 2019 € 20.828.000,- (2018: € 20.828.000,-). De huuropbrengsten hiervan bedragen in 2019 € 2.259.000,- (2018: € 2.157.000,-) en de direct toerekenbare kosten bedragen € 2.247.000,- (2018: € 1.842.000,-). De netto-opbrengst van gebouwen en terreinen voor eigen gebruik, zijnde € 12.000,- (2018: € 315.000,-), is verantwoord als opbrengst uit beleggingen. De waardering van terreinen en gebouwen voor eigen gebruik is inclusief € 1.857.000,- herwaardering (2018: € 1.767.000,-).

Overige terreinen en gebouwen

(in duizenden euro's)

2019

2018

Stand per 1 januari

38.360

32.443

Aankoop in boekjaar

21

3.186

Verkoop in boekjaar

-678

-196

Herwaardering in boekjaar

2.266

2.927

Stand per 31 december

39.969

38.360

De verkrijgingsprijs van overige terreinen en gebouwen bedraagt per 31 december 2019 € 31.973.000,- (2018: € 32.953.000,-). De waardering van deze terreinen en gebouwen is inclusief € 7.996.000,- herwaardering (2018: € 5.407.000,-). 

Bij de overige terreinen en gebouwen zijn per eind 2019 geen projecten in ontwikkeling (2018:€ 9.557.000,-). De projecten die eind 2018 in ontwikkeling waren, zijn in 2019 volledig in gebruik genomen.

Overige financiële beleggingen

 

2019

2018

(in duizenden euro's)

Balanswaarde

Verkrijgingsprijs

Balanswaarde

Verkrijgingsprijs

Aandelen

46.884

27.939

37.519

22.576

Hypotheken

57.301

49.979

43.634

37.533

Uitstaande leningen

983

983

1.494

1.494

Stand per 31 december

105.168

78.901

82.647

61.603

Verloop financiële beleggingen

(in duizenden euro's)

Aandelen

Hypotheken

Uitstaande leningen

Totaal 2019

Totaal 2018

Stand per 1 januari

37.519

43.634

1.494

82.647

92.936

Mutaties in het boekjaar

     

Aankopen resp. stortingen

16.732

13.608

99

30.439

2.286

Herwaardering ten gunste (- ten laste) van resultaat

8.773

2.613

-

11.386

-5.671

Verkopen resp. aflossingen

-16.140

-2.554

-610

-19.304

-6.904

Stand per 31 december

46.884

57.301

983

105.168

82.647

Toelichting waarderingsmethode beleggingen 2019

(in duizenden euro's)

Genoteerde marktprijzen

Onafhankelijke taxaties

Waarderings- modellen

Andere methoden

Totaal 2019

Vastgoedbeleggingen

-

22.685

39.969

-

62.654

Aandelen

40.249

-

-

6.635

46.884

Hypotheken

-

-

-

57.301

57.301

Uitstaande leningen

-

-

-

983

983

Stand per 31 december

40.249

22.685

39.969

64.919

167.822

Toelichting waarderingsmethode beleggingen 2018

(in duizenden euro's)

Genoteerde marktprijzen

Onafhankelijke taxaties

Waarderings- modellen

Andere methoden

Totaal 2018

Vastgoedbeleggingen

-

23.273

37.682

-

60.955

Aandelen

25.159

-

-

12.360

37.519

Hypotheken

-

-

-

43.634

43.634

Uitstaande leningen

-

-

-

1.494

1.494

Stand per 31 december

25.159

23.273

37.682

57.488

143.602

Toelichting op waarderingen volgens andere methoden:

  • De aandelen gewaardeerd op andere methoden betreffen aandelen via niet-genoteerde Nederlandse en Europese Small Cap-aandelenfondsen waarin Bovemij belegt. Deze zijn gewaardeerd op de netto vermogenswaarde. De netto vermogenswaarde is afgeleid van de aandelenmarktnoteringen.

  • De waarde van de hypotheekfondsen waarin Bovemij belegt wordt bepaald op basis van de netto vermogenswaarde van het fonds. De netto vermogenswaarde wordt bepaald door de waarde van de hypotheken in de fondsen. De waarde van de hypotheken in de fondsen wordt bepaald door de toekomstige contractuele kasstromen contant te maken, waarbij rekening wordt gehouden met vervroegde aflossingen door de hypotheekgever.

  • Uitstaande leningen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke oninbaarheid.

Vastgoedbeleggingen

Onder vastgoedbeleggingen zijn de gebouwen en terreinen voor eigen gebruik en woningprojecten voor commerciële verhuur opgenomen.

De gebouwen en terreinen voor eigen gebruik worden gewaardeerd op taxatiewaarde. De taxaties worden eenmaal per drie jaar uitgevoerd of frequenter indien ontwikkelingen in de vastgoedmarkt daar aanleiding voor geven. De taxatie van de gebouwen en terreinen voor eigen gebruik is bepaald aan de hand van het gemiddelde van de BAR/NAR (bruto aanvangsrendement/netto aanvangsrendement) methode en de DCF (discounted cash flow) methode. Kasstromen worden bepaald aan de hand van bestaande huurcontracten. Hierbij wordt rekening gehouden met reeds bekende mutaties, verwachte exploitatiekosten en verwachte incidentele kosten, zoals groot onderhoud. De gehanteerde rentevoet wordt per object bepaald aan de hand van sector, regio en complexe opslagen. In de DCF methode wordt een afgeleid marktrendement van circa 7,5% gehanteerd. In de BAR/NAR methode wordt uitgegaan van een netto aanvangsrendement van circa 6,5%.

De woningprojecten voor commerciële verhuur die zijn opgeleverd, worden gewaardeerd op marktwaarde. Deze is afgeleid van de gepubliceerde verkoopprijzen per vierkante meter van vergelijkbare objecten.

Aandelen

Aandelen worden gewaardeerd op genoteerde marktprijzen of tegen netto vermogenswaarde.

De aandelen die worden gewaardeerd op genoteerde marktprijzen betreffen onder andere participaties in aandelenbeleggingsfondsen met een portefeuille van Europese en wereldwijd beursgenoteerde ondernemingen. Daarnaast wordt geparticipeerd in passieve aandelenbeleggingsfondsen die de MSCI Europe Index en MSCI World Index volgen.

Aandelen gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde staat geclassificeerd onder 'andere methoden' en betreffen bij Bovemij aandelen via niet-genoteerde Nederlandse en Europese Small Cap-fondsen die minimaal 5% van de aandelen in kleine ondernemingen houden. De marktwaarde van de aandelenfondsen is gebaseerd op de netto vermogenswaarde. De netto vermogenswaarde is afgeleid van de aandelenmarktnoteringen.

Hypotheken

Bovemij participeert in Nederlands hypotheekbeleggingsfondsen met een portefeuille van uitsluitend Nederlandse hypotheken die zijn verstrekt na 1 januari 2013. De particuliere Nederlandse woonhuizen dienen als onderpand. De hypotheekbeleggingsfondsen hebben de structuur van een fonds voor gemene rekening met een open-end karakter, met dien verstande dat de mate waarin participanten in en uit kunnen treden te allen tijde afhankelijk is van de hypothekenproductie, respectievelijk de beschikbare liquide middelen. De waardering van de hypotheekbeleggingsfondsen wordt bepaald op basis van de netto vermogenswaarde van het fonds. De netto vermogenswaarde wordt bepaald door de waarde van de hypotheken in de fondsen. De waarde van de hypotheken in de fondsen wordt bepaald door de toekomstige contractuele kasstromen contant te maken, waarbij rekening wordt gehouden met vervroegde aflossingen door de hypotheekgever.

Uitstaande leningen

De uitstaande leningen worden gewaardeerd op de nominale waarde onder aftrek van noodzakelijk geachte voorzieningen voor mogelijke oninbaarheid.