STAK

Stichting Administratiekantoor Bovemij (STAK) heeft als doel het verkrijgen en administreren van gewone aandelen in het kapitaal van Bovemij NV. STAK oefent het stemrecht uit, int het op de aandelen beschikbaar gestelde dividend en keert het dividend uit aan de certificaathouders. Sinds de aandelenemissie in 2010 is er sprake van twee grootaandeelhouders: BOVAG (82,50%) en STAK (17,50%). STAK vertegenwoordigt 287 certificaathouders, die allemaal behoren tot het netwerk van BOVAG. Alle aandelen van Bovemij zijn dus in handen van de branche!

Onder de regels van MiFID II is Captin het handelsplatform voor certificaten van aandelen Bovemij. De overgang naar Captin beoogde de handel in certificaten van aandelen Bovemij in de toekomst te kunnen waarborgen en vraag en aanbod nóg beter bij elkaar te brengen en beleggers beter te beschermen. Dit is slechts ten dele gelukt. De handel in certificaten komt om diverse redenen slechts zeer beperkt tot stand. De certificaathouders hebben dit in de Aandeelhoudersvergadering van 17 mei 2019 en de op 18 december 2019 gehouden Buitengewone Aandeelhoudersvergadering nadrukkelijk aan de orde gesteld en de onderneming gevraagd om te bezien in hoeverre de verhandelbaarheid kan worden verbeterd. Hierop is positief gereageerd, onder meer door aan te geven dat Bovemij en BOVAG komend jaar onderzoek willen doen naar de mogelijkheden om tegemoet te komen aan de wensen van certificaathouders om de verhandelbaarheid te vergroten. Hierbij zullen verschillende opties worden verkend, waarbij bij het uitdenken van die opties rekening zal worden gehouden met de belangen van de certificaathouders.

Het bestuur van STAK kwam in het afgelopen jaar vijf keer bij elkaar. Onderwerpen die onder meer aan bod kwamen, zijn de ontwikkelingen binnen Bovemij, de halfjaarcijfers, de businessupdates, verzoeken van certificaathouders die goedkeuring van het STAK-bestuur vereisen en de opvolging van de voorzitter van de STAK. Tevens heeft het bestuur veel tijd en energie gestoken in gesprekken met certificaathouders, RvC, RvB en overige stakeholders. Het STAK-bestuur heeft de heer P. Wakkie aangetrokken als extern adviseur. Voor het eerst in het bestaan van de STAK is op 7 november 2019 een afzonderlijke certificaathoudersbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst is, naast voornoemde verhandelbaarheid, ook uitgebreid stilgestaan bij de interne en externe governance van het bedrijf en bij het compliance-onderzoek. Ook de rol, positie en rechten van de STAK en de individuele certificaathouders zijn uitvoerig toegelicht, mede naar aanleiding van een door KPMG uitgevoerd onderzoek.

Het eind 2018 gestarte compliance-onderzoek is in september 2019 afgerond. De STAK is op gezette tijden geïnformeerd over de voortgang en waar mogelijk en voor zover relevant ook over de inhoud van het onderzoek. Zoals eenieder die betrokken is bij Bovemij betreurt de STAK hetgeen is voorgevallen. Tegelijkertijd complimenteren wij de onderneming en de raad van commissarissen met de doortastendheid en voortvarendheid waarmee het onderzoek is aangepakt en hebben wij mede door de genomen verbetermaatregelen veel vertrouwen in de toekomt van het bedrijf. De samenstelling van het STAK-bestuur is in 2019 gewijzigd. Per 14 mei 2019 is de heer Pieter van der Burg toegetreden als bestuurslid als opvolger van de heer Coen Post. Tijdens de vergadering van het STAK-bestuur van 20 juni 2019 is de heer R.J. Velthuis benoemd tot voorzitter van de STAK als opvolger van de heer B. Rüttchen die per 11 mei 2019 is teruggetreden. Door het terugtreden van mevrouw Van der Wal als financieel directeur van BOVAG kwam er een bestuurspositie namens de BOVAG vacant. Ook de positie van de heer Van der Burg bleek volgens de Raad van Bestuur onverenigbaar met zijn recente aanstelling als statutair directeur van de verzekeraar. In de vergadering van 26 maart 2020 zijn beide posities opnieuw ingevuld door respectievelijk de heer T. Rutte namens BOVAG en mevrouw A. Bakker namens Bovemij. Het STAK-bestuur heeft zich eerder uitgesproken over een mogelijk toekomstige uitbreiding van het STAK-bestuur met meerdere certificaathouders niet zijnde BOVAG en/of Bovemij. Mede door de opgetreden personele wisselingen heeft het STAK-bestuur hierover nog geen definitief besluit kunnen nemen.

Bob Velthuis
Voorzitter Stichting Administratiekantoor Bovemij