2. Eigen vermogen

2019

(in duizenden euro's)

Geplaatst kapitaal

Agio- reserve

Herwaar- derings- reserve

Wettelijke reserve

Overige reserves

Onverdeeld resultaat

Totaal

Stand per 1 januari

2.035

32.010

6.349

8.256

119.405

4.111

172.166

Resultaatverdeling vorig boekjaar

-

-

-

-

4.111

-4.111

-

Mutatie herwaarderingsreserve

-

-

2.121

-

-2.121

-

-

Mutatie wettelijke reserve

-

-

-

-4.422

4.422

-

-

Dotatie voorziening negatief eigen vermogen

-

-

-

-

-19

-

-19

Inkoop eigen certificaten

-

-

-

-

-1.708

-

-1.708

Dividendbetalingen

-

-

-

-

-3.662

-

-3.662

Resultaat boekjaar

-

-

-

-

-

32.263

32.263

Stand per 31 december

2.035

32.010

8.470

3.834

120.428

32.263

199.040

2018

(in duizenden euro's)

Geplaatst kapitaal

Agio- reserve

Herwaar- derings- reserve

Wettelijke reserve

Overige reserves

Onverdeeld resultaat

Totaal

Stand per 1 januari

2.035

32.010

3.720

1.700

115.592

19.043

174.100

Resultaatverdeling vorig boekjaar

-

-

-

-

19.043

-19.043

-

Mutatie herwaarderingsreserve

-

-

2.629

-

-2.629

-

-

Mutatie wettelijke reserve

-

-

-

6.556

-6.556

-

-

Saldo Goodwill RDC

-

-

-

-

466

-

466

Dividendbetalingen

-

-

-

-

-6.511

-

-6.511

Resultaat boekjaar

-

-

-

-

-

4.111

4.111

Stand per 31 december

2.035

32.010

6.349

8.256

119.405

4.111

172.166

Per balansdatum bedraagt het maatschappelijk kapitaal acht miljoen euro (€ 8.000.000,-). Dit betreft veertig miljoen (40.000.000) gewone aandelen van nominaal twintig eurocent (€ 0,20). Hiervan zijn geplaatst en volgestort tien miljoen honderddrieënzeventigduizend driehonderdzevenentwintig (10.173.327) gewone aandelen van twintig eurocent (€ 0,20).

Per balansdatum houdt Bovemij N.V. voor een bedrag van € 1.708.135 eigen certificaten. Dit betreft 62.114 certificaten waarvan de boekwaarde per 31 december 2019 € 27,50 per stuk bedraagt. De inkoop van eigen certificaten houdt verband met de verplichte terugkoopregeling van certificaten die Bovemij heeft bij medewerkers bij uitdiensttreding. De waarde van de eigen certificaten in het bezit van Bovemij N.V. is bij het eigen vermogen in mindering gebracht op de overige reserves. In 2019 heeft Bovemij 71.575 eigen certificaten ingekocht, waarvan 9.461 stuks zijn uitgegeven in het kader van het beloningsbeleid.