12. Overlopende passiva

Overlopende passiva

(in duizenden euro's)

31-12-2019

31-12-2018

Reservering pensioenen

1.822

8.778

Reservering balansgratificatie personeel

2.364

2.347

Overige overlopende passiva

4.579

3.352

Totaal

8.765

14.477

De reservering pensioenen betreft in 2018 de afkoop van het onvoorwaardelijk recht op indexatie van pensioen voor actieve deelnemers.

De overlopende passiva hebben een overwegend kortlopend karakter.

Niet in de balans opgenomen regelingen

Leaseverplichtingen

Ten behoeve van de bedrijfsvoering van Bovemij zijn operational leaseverplichtingen aangegaan met een gemiddelde looptijd van twee jaar. Per balansdatum bedraagt de som van de verschuldigde maandelijkse termijnen € 2.814.000,- (2018: € 2.427.000,-). Hiervan vervalt € 1.105.000,- na één jaar en € 1.709.000,- vervalt tussen de één en vijf jaar.

Huurverplichtingen

Bovemij heeft huurverplichtingen voor twee panden die in gebruik zijn van RDC. Het huurcontract van het pand dat in gebruik is door RDC Group loopt tot en met 31 december 2022 en heeft een huurprijs van € 535.000,- per jaar die jaarlijks wordt geïndexeerd. Het huurcontract van het pand dat in gebruik is door RDC inMotiv Belgium loopt tot en met 31 december 2025 en heeft een huurprijs van € 68.000,- per jaar.

Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij van Terrorismeschaden N.V. (NHT)

Op 1 juli 2003 is na overleg tussen verzekeraars, de overheid en de Pensioen- en Verzekeringskamer inzake het terrorismeverzekeringsprobleem de NHT, de zogenaamde terrorismepool, van start gegaan. De terrorismepool waarin verzekeraars, herverzekeraars en de overheid deelnemen maakt het mogelijk om op een verantwoorde wijze dekking te blijven bieden voor terrorismerisico’s. Voor verzekeraars is het risico gemaximeerd tot € 200 miljoen. Bovemij neemt deel aan de NHT en staat vanaf 1 januari 2013 garant voor haar aandeel (het obligo) in de 1e layer (zijnde € 200 miljoen) tot maximaal € 1.553.000,-.

Pensioenregeling

Vanaf 1 januari 2019 hebben alle actieve medewerkers van Bovemij N.V. een beschikbare premieregeling. Voor inactieven is de onvoorwaardelijke indexatieregeling vooralsnog intact gebleven.

Investeringsverplichtingen

Ten behoeve van de vervanging van het verzekeringstechnische automatiseringssysteem voor bedrijfsmatige verzekeringen heeft Bovemij per 31 december 2019 een investeringsverplichting van € 3.388.000,- aan de leverancier van dit systeem.

Aansprakelijkheidsstelling

Overeenkomstig artikel 403, lid 1, Titel 9 Boek 2 BW heeft Bovemij N.V. een verklaring van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor de groepsmaatschappijen, met uitzondering van Bovemij Juridische Diensten B.V., Bovemij Services Holding B.V., Bovemij Services B.V., Quakel Assuradeuren B.V., IsHelder B.V., Bovemij Financieringsmaatschappij B.V., Bovemij Financieringen B.V., BOVAG Bovemij Platform B.V., , InfoNavigator B.V., RDC inMotiv Belgium N.V. en Impact Software N.V.

Fiscale eenheid

Fiscale eenheid Bovemij N.V. vormt met vrijwel al haar dochterondernemingen een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Daarnaast maakt Bovemij N.V. onderdeel uit van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting voor een deel van de groep. Voor beide fiscale eenheden geldt dat alle vennootschappen die deel uitmaken van een fiscale eenheid hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de belastingschulden.

Melding compliance-issue

De Raad van Commissarissen heeft onderzoek laten verrichten naar een interne melding dat complianceregels zijn overtreden. Het onderzoek is in 2019 afgerond en de uitkomsten hiervan zijn gedeeld met toezichthoudende instanties DNB, AFM, de belastingdienst en het openbaar ministerie. Op dit moment is het nog onduidelijk of deze instanties mogelijk (juridische) procedures zullen starten en zijn er geen claims of boetes opgelegd. Het is voor de vennootschap daarom niet mogelijk om de eventuele financiële consequenties als gevolg van de resultaten van het onderzoek te voorspellen.