Toelichting op de enkelvoudige balans en winst-en-verliesrekening

Algemeen

De waarderingsgrondslagen voor activa en passiva, alsmede de grondslagen voor de resultaatbepaling, zijn identiek aan die van de geconsolideerde jaarrekening. Deelnemingen worden opgenomen op basis van nettovermogenswaarde. Overeenkomstig artikel 403, lid 1, Titel 9 Boek 2 BW heeft de vennootschap een verklaring van hoofdelijke aansprakelijkheid afgegeven voor de groepsmaatschappijen, met uitzondering van Bovemij Juridische Diensten B.V., Bovemij Services Holding B.V., Bovemij Services B.V., Quakel Assuradeuren B.V., IsHelder B.V., Bovemij Financieringsmaatschappij B.V., BOVAG Bovemij Platform B.V. en InfoNavigator B.V.

Als gevolg van de 403-verklaring is voor de deelneming RDC Group B.V. per 31 december 2019 een voorziening van € 2.943.000,- getroffen voor het negatieve eigen vermogen (31 december 2018: € 2.960.000,-). Bovemij heeft 100% aandeel in het resultaat van deze deelneming. Het resultaat van deze deelneming is in 2019 € 19.000,- positief (2018: € 466.000,- negatief).