21. Resultaat aandeel derden

Lees meer ›21. Resultaat aandeel derden

Gesegmenteerde balans per 31 december 2019

Lees meer ›Gesegmenteerde balans per 31 december 2019

Gesegmenteerde winst-en-verliesrekening over 2019

Lees meer ›Gesegmenteerde winst-en-verliesrekening over 2019

Enkelvoudige balans per 31 december 2019

De wettelijke reserve, zijnde € xxxx.000,-, bestaat uit een wettelijke reserve van € xxxx.000,- voor de ontwikkeling van software, alsmede een wettelijke reserve van € xxxx.

Lees meer ›Enkelvoudige balans per 31 december 2019

Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2019

Lees meer ›Enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2019

Toelichting op de enkelvoudige balans en winst-en-verliesrekening

De waarderingsgrondslagen voor activa en passiva, alsmede de grondslagen voor de resultaatbepaling, zijn identiek aan die van de geconsolideerde jaarrekening. Deelnemingen worden opgenomen op basis van nettovermogenswaarde.

Lees meer ›Toelichting op de enkelvoudige balans en winst-en-verliesrekening

1. Beleggingen

De uitstaande leningen betreffen achtergestelde leningen verstrekt aan dochterondernemingen RDC Group B.V. ten bedrage van € xxx,- (xxxx: € xxx,-) en aan BOVAG Bovemij Platform B.V. ten bedrage van € xxx,- (xxxx: € xxx,-).

Lees meer ›1. Beleggingen

2. Eigen vermogen

Per balansdatum bedraagt het maatschappelijk kapitaal acht miljoen euro (€ Maatschappelijk aandelenkapitaal (huidig jaar).000,-).

Lees meer ›2. Eigen vermogen

Solvabiliteit

Als gevolg van het vervallen van het groepstoezicht is Bovemij niet gehouden de solvabiliteitsratio voor Bovemij als groep te rapporteren.

Lees meer ›Solvabiliteit

Toelichting op enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2019

Ultimo xxxx zijn Personen in dienst Holding personen in dienst van de vennootschap (xxxx: Aantal werknemers Holding (voorgaand jaar))

Lees meer ›Toelichting op enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2019