Enkelvoudige balans per 31 december 2018

(voor resultaatbestemming)

Activa

(in duizenden euro's)

 

31-12-2018

31-12-2017

    
    

Beleggingen

1

  

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

 

169.832

183.177

Uitstaande leningen

 

5.000

2.000

  

174.832

185.177

    

Vlottende activa

   

Vorderingen op groepsmaatschappijen

 

3.858

2.373

Belastingvorderingen

 

-

15.187

Overige vorderingen en overlopende activa

 

760

4.148

  

4.618

21.708

    

Liquide middelen

 

65.522

73.014

    
  

244.972

279.899

Passiva

(in duizenden euro's)

 

31-12-2018

31-12-2017

    
    

Eigen vermogen

2

  

Geplaatst kapitaal

 

2.035

2.035

Agioreserve

 

32.010

32.010

Herwaarderingsreserve

 

6.349

3.720

Wettelijke reserve

 

8.256

1.700

Overige reserves

 

119.405

115.592

Resultaat boekjaar

 

4.111

19.043

  

172.166

174.100

    

Aandeel van derden

 

-1.186

-

    

Voorziening negatief eigen vermogen deelneming

 

2.960

2.494

    

Schulden

   

Schulden aan groepsmaatschappijen

 

68.157

99.417

Belastingen en premies sociale verzekeringen

 

201

159

Overige schulden en overlopende passiva

 

2.674

3.729

  

71.032

103.305

    
  

244.972

279.899

De wettelijke reserve, zijnde € 8.256.000,-, bestaat uit een wettelijke reserve van € 5.451.000,- voor de ontwikkeling van software, alsmede een wettelijke reserve van € 2.805.000,- in verband met niet volledig door Bovemij N.V. gehouden deelnemingen.