Onze duurzame manier van ondernemen

Duurzaam ondernemen maakt sinds onze oprichting in 1963 integraal deel uit van de strategie van Bovemij. Als dochter van BOVAG staan wij voor de continuïteit van de branche. Daarnaast hebben we altijd en bewust oog voor onze omgeving: voor onze medewerkers én de maatschappij waar we deel van uit maken.

Onze visie op duurzaamheid en op duurzaam ondernemen heeft altijd impliciet onderdeel van onze manier van werken uitgemaakt. De huidige tijdsgeest vraagt echter om een meer expliciet uitgedragen beleid.

Omdat we het belangrijk vinden onze activiteiten op het gebied van duurzaamheid te borgen – en ervoor te zorgen dat we nog beter en bewuster duurzaam ondernemen - hebben we afgelopen jaar onze visie op duurzaam ondernemen scherp uitgewerkt. Vanuit ons motto ‘Samen vooruit’ hebben we de hulp ingeroepen van onze stakeholders, met wie we interviews hebben gehouden: bedrijven uit de mobiliteitsbranche, aandeelhouders en medewerkers. Zij hebben ons geholpen alles wat we doen te laten opgaan in één integrale visie op duurzaamheid.

Met deze visie sluiten we aan op de kernwaarden die het Verbond van Verzekeraars heeft vastgelegd voor alle verzekeraars: zekerheid bieden, mogelijk maken en maatschappelijk betrokken zijn. Zo zorgen we ervoor dat onze klanten bescherming en veiligheid voelen, stellen wij hen in staat om te groeien en hun ambities te verwezenlijken en doen we onze uiterste best om tot oplossingen te komen voor vraagstukken rond risico’s, veiligheid en solidariteit.

Onze visie

Bovemij ziet duurzaam ondernemen allereerst als het helpen bijdragen aan een ondernemersklimaat binnen de mobiliteitsbranche dat wordt gekenmerkt door een maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie. Een bijdrage aan de stabiliteit van de branche, talentontwikkeling van onze medewerkers en stimulans van de maatschappij spelen daarbij een belangrijke rol.

Onze visie op duurzaamheid heeft als gevolg dat we drietal rollen herkennen:

  • Bovemij als duurzaam partner van de mobiliteitsbranche. Wij helpen mobiliteitsbedrijven om succesvol te ondernemen. Nu en in de toekomst.

  • Bovemij als duurzame werkgever. Dat doen we door een goede werkgever van onze medewerkers te zijn door ze de ruimte te bieden om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen.

  • Bovemij als verantwoord lid van de samenleving. En dat doen we omdat we ons ervan bewust zijn dat we een verantwoord lid van de samenleving zijn en daar bij alles wat we doen rekening mee willen houden.

SDG's als uitgangspunt

We maken bij ons duurzaamheidsbeleid gebruik van de Sustainable Development Goals (SDG’s): de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties die bedoeld zijn om de wereld tot een betere plek te maken in 2030. We hebben de voor Bovemij relevante SDG’s vertaald naar maatwerk-duurzaamheidsdoelen, om zo onze bijdrage te kunnen leveren. We geven graag per rol en per SDG een vertaling die wij daaraan hebben gegeven.

1. Bovemij als duurzaam partner van de mobiliteitsbranche

Bovemij is er vóór en dóór de mobiliteitsbranche. Wij vinden het belangrijk om waar mogelijk als financieel mobiliteitsdienstverlener een bijdrage te leveren aan het sterk en onafhankelijk houden van de branche. Daarin vinden wij ons bestaansrecht. Wij helpen mobiliteitsbedrijven om succesvol te ondernemen.

De SDG’s die aansluiten op de rol van Bovemij als duurzaam partner van de mobiliteitsbranche zijn:

Industrie, innovatie en infrastructuur

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

We zijn er als Bovemij voor de branche. In 1963 zijn we opgericht door de leden van BOVAG. En nog altijd zijn we voor 83% in handen van BOVAG. Alles wat we doen, doen we dan ook om BOVAG-leden succesvol te laten ondernemen. Dat doen we natuurlijk met onze bedrijfsverzekeringen, die ervoor zorgen dat onze klanten ook in geval van tegenspoed door kunnen gaan met ondernemen, maar ook met onze inkomensverzekeringen, die medewerkers van mobiliteitsbedrijven verder helpen. Tegenwoordig helpen we bedrijven niet alleen om zorgeloos te ondernemen, maar zeker ook om succesvol te ondernemen. We hebben financieringen, waarmee we autobedrijven helpen hun eigen leasevloot te starten. En data-oplossingen, die bedrijven in mobiliteit verder helpen.

Met onze oplossingen willen we helpen bij de uitdagingen waar onze zakelijke klanten mee te kampen hebben. De grote uitdaging waar bedrijven in mobiliteit nu voor staan, is om tegenwicht te bieden aan de macht van de grote platforms op het internet. De consument start zijn zoektocht naar een voertuig in de meeste gevallen online, waar hij terecht komt op platforms die niet per se het beste met de mobiliteitsbranche voor hebben. Omdat wij bij Bovemij wel het beste met de branche voor hebben, zijn we afgelopen jaar samen met BOVAG viaBOVAG.nl gestart: het mobiliteitsportaal voor consumenten, voor en door de branche.

Met viaBOVAG.nl - en ook mijnOndernemersportaal.nl - hebben we de eerste stap gezet naar het mobiliteitsportaal van de branche. Een plek die uiteindelijk meerwaarde moet gaan bieden aan alle BOVAG-leden én hun klanten.

Partnerschap om doelen te bereiken

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

Ons doel is om de mobiliteitsbranche vitaal te houden; we willen zorgen voor continuïteit. Wij willen een goede partner van bedrijven in de mobiliteitsbranche zijn. Dat willen we doen door samen met de branche op te trekken. En door altijd vanuit hun belang te denken. Dat zie je terug in de manier waarop wij te werk gaan.

Zo ontvangt BOVAG – onze grootaandeelhouder – 30% van onze winst, waardoor de vereniging nóg meer voor de branche kan doen. We vragen bij reparaties geen korting op onderdelen, maar gunnen onze klanten hun marge. We trekken samen op met onze klanten om te voorkomen dat ze schade oplopen. En we bieden bedrijven de mogelijkheid om particuliere verzekeringen en financieringen te verkopen, waardoor zij binding met hun eigen klanten houden. Partnerschap zie je ook aan de manier waarop we mijnOndernemersportaal.nl en viaBOVAG.nl hebben opgezet: samen – of sterker: in opdracht van! – leden van BOVAG.

2. Bovemij als duurzame werkgever

Om een goede partner voor de branche te kunnen zijn, is het belangrijk dat we de juiste mensen in dienst hebben. Mensen die kennis van zaken hebben, een persoonlijke aanpak hanteren en samen tot heldere oplossingen te komen. Om die mensen te kunnen krijgen en/of houden, is het van belang dat we een aantrekkelijke werkgever zijn en blijven. Dat doen we door een werkgever te zijn die haar medewerkers de ruimte biedt om zich persoonlijk en professioneel te ontwikkelen.

De SDG’s die aansluiten op de rol van Bovemij als duurzame werkgever zijn:

Goede gezondheid en welzijn

Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

We vragen veel van onze medewerkers. Daar zijn we ons als organisatie bewust van. We voelen ons dan ook verantwoordelijk voor zowel hun lichamelijk als geestelijk functioneren. Om ervoor te zorgen dat mensen bewust met hun lichaam en geest omgaan, zijn we twee jaar geleden met Bovemij Fit begonnen: ons groepsbrede vitaliteitsproject. Via dit programma kunnen alle medewerkers binnen Bovemij deelnemen aan Fit-activiteiten. In 2018 is er weer aandacht geweest voor gezonde voeding. Dat hoeft niet altijd ingewikkeld. Een lunchwandeling met bijbehorende gezonde voeding doet al wonderen. 85 collega’s trokken de wandelschoenen aan. Een ander hoogtepunt was de deelname van ongeveer 80 collega’s aan de Zevenheuvelennacht en -loop in Nijmegen. Ook de workshop over werkdruk die is georganiseerd in samenwerking met onze arbodienst was een groot succes. Door Bovemij Fit zijn onze collega's bewuster bezig met de ingrediënten die nodig zijn voor duurzame inzetbaarheid. 

Kwaliteitsonderwijs

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich persoonlijk en professioneel kunnen ontwikkelen. Als financieel dienstverlener hebben we een aantal verplichtingen op het gebied van continu leren. Om dat te bevorderen zijn we twee jaar geleden gestart met de Bovemij Campus: ons online platform waar collega’s in een elektronische leeromgeving kunnen studeren.

Leadership Intent 

Om zich überhaupt te kunnen ontwikkelen, is het belangrijk dat onze mensen daar de ruimte voor krijgen. Daarom zijn we gestart met het leiderschapstraject Leadership Intent. Insteek van Leadership Intent is dat leidinggevenden wel de kaders geven van wat er moet gebeuren (het waarom), maar dat zij hun mensen vervolgens de ruimte geven om er inhoudelijk mee aan de slag te gaan (het hoe). Om die geboden ruimte te leren pakken, is eigenaarschap nodig. Alle leidinggevenden (directie, managers en coördinatoren) binnen de organisatie hebben inmiddels deelgenomen aan Leadership Intent; de rest van de collega's komt komend jaar met het programma in aanraking. De kern van dit programma is om te komen van instructie naar dialoog. Leiders scheppen de kaders, medewerkers geven vervolgens aan wat ze van plan zijn om te gaan doen zonder dat een leidinggevende ze vertelt wat ze moeten doen. Door als leidinggevende duidelijk te zijn in wat je van een medewerker verwacht, kan een medewerker zelf invullen hoe deze zijn bijdrage levert. Wat Leadership Intent ons nu al heeft opgeleverd is dat de operationele plannen van afdelingen concreter zijn geworden, wat bijdraagt aan het inzicht en de onderlinge verbinding en samenwerking binnen Bovemij. 

Lean

Bovemij-medewerkers denken en ontwikkelen vanuit de toegevoegde waarde voor de klant door gebruik te maken van Lean als leidend principe. Door het toepassen van deze manier van werken is per bedrijfsonderdeel de bijdrage aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen scherper neergezet. Daardoor zijn we bijvoorbeeld in staat de raakvlakken en daarmee samenwerking tussen afdelingen en bedrijfsonderdelen beter te vinden. Dit doen we natuurlijk vanuit onze kernwaarden.

Profile Dynamics

Om de samenwerking met elkaar te verbeteren, hebben alle medewerkers door middel van de tool Profile Dynamics inzicht gekregen in hun drijfveren. Door de interne kennis en expertise van Profile Dynamics in te zetten, geven we medewerkers bij in- en doorstroom inzicht in wat hen motiveert en wat in het werk bij hun talent past. Met wie kan ik goed samenwerken? Welke stijl van leidinggeven of ontvangen past bij mij? Kan ik gemakkelijk omgaan met veranderingen? Zo weet ieder voor zich en van zijn collega wat iemand drijft in en rond het werk. Vanuit hetzelfde referentiekader met elkaar het gesprek aangaan over hoe jij in je werk staat en wat een ander van jou mag verwachten geeft naast een hoger rendement ook meer begrip. Zeker als je ook nog weet wat jij op dit vlak van je collega mag verwachten. Bijna 600 collega’s hebben dit traject inmiddels doorlopen. We merken dat zij sneller het gesprek voeren over de onderlinge samenwerking. En we hebben beter inzicht in de drijfveren van onze collega's, die samen onze cultuur bepalen. 

Stages 

Van een heel andere orde is het feit dat we jaarlijks meer dan 20 stagiaires binnen Bovemij hebben. We begeleiden hen intensief en zorgen er zo voor dat zij voorbereid worden op het werkende leven. Mooie bijkomstigheid is dat het nog wel eens wil voorkomen dat een goede student bij ons blijft werken.

Waardig werk en economische groei

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

De afgelopen jaren is ons bedrijf verder gegroeid. Dat zorgt ervoor dat we een groeiend aantal mensen binnen onze organisatie de mogelijkheid kunnen bieden om hun én onze ambities waar te kunnen maken. 

3. Bovemij als verantwoord lid van de samenleving

We zijn ons er bewust van dat we onderdeel uitmaken van een veel grotere samenleving. Een samenleving waar we rekening mee moeten houden. We willen die verantwoordelijk dan ook pakken door waar mogelijk bij te dragen aan een betere wereld.

De SDG’s die aansluiten op de rol van Bovemij als verantwoord lid van de samenleving zijn:

Betaalbare en duurzame energie / Klimaatacties

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen
Neem dringend actie om klimaatverandering en haar impact te bestrijden

Hoewel de impact die Bovemij op dit gebied kan uitoefenen relatief klein is, vinden we het belangrijk om ervoor te zorgen om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Dat vindt niet alleen de organisatie, maar dat vinden ook de individuele medewerkers die in de werkplekanalyse aangaven graag bij te willen dragen aan het milieu. We zijn er scherp op om zuinig om te gaan met fossiele brandstoffen en waar mogelijk gebruik te maken van duurzame energie. Zo hebben we zonnepanelen op onze daken aan het Takenhofplein en in Grootebroek, hebben we op alle locaties elektrische oplaadplekken voor fiets en auto en kopen we de stroom die gebruikt wordt voor het opladen van de hybride en volledig elektrische auto’s volledig groen in. Bij onderhoudswerkzaamheden kiezen we altijd voor de duurzaamste oplossing. Zo hebben we afgelopen jaar de CV-installatie op Takenhofplein 1 vervangen. En natuurlijk is onze nieuwe CV energiezuinig. Bij een deel van onze panden hebben we de conventionele binnen- en buitenverlichting inmiddels omgezet naar energiezuinige led-verlichting; bij de overige panden gaan we dat op korte termijn doen. In de nabije toekomst hebben we plannen om duurzamer te beleggen. 

Ongelijkheid verminderen

Dring ongelijkheid terug

We vinden het belangrijk dat we bijdragen aan mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Zo doen we elk jaar met een grote delegatie van collega’s mee aan NLdoet en maken we tijdens onze medewerkersbijeenkomst een goed doel blij met een mooi bedrag (afgelopen jaar was dat de Stichting Ambulance Wens). Ook zijn we met leveranciers in gesprek om te bekijken hoe we ervoor kunnen zorgen dat we meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in kunnen huren. Zo heeft ons tuinonderhoudsbedrijf op ons verzoek inmiddels iemand aangenomen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hier zullen we ook de komende periode op in blijven zetten.

Afgelopen jaar organiseerden we daarnaast een interne campagne om zoveel mogelijk stamceldonoren te werven voor de stichting Matchis. Wel 49 collega’s doneerden hun wangslijm, wat er in de toekomst voor kan zorgen dat zij het leven kunnen redden van iemand met leukemie.

Tot slot

Op onze eigen manier proberen we onze rollen – als partner van de branche, werkgever en verantwoord lid van de samenleving – zo goed mogelijk in te vullen. Stap voor stap en altijd samen met onze stakeholders.